A A A

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

V mestskej časti Bratislava-Rača oblasť civilnej ochrany a krízového riadenia zabezpečuje referát civilnej ochrany a krízového riadenia (e-mail co@raca.sk). Ten plní úlohy na úseku civilnej ochrany, obrany, hospodárskej mobilizácie v mestskej časti, najmä rozpracúva a plní úlohy stanovené odborom krízového riadenia Okresného úradu v Bratislave a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Pri plnení úloh spolupracuje s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, s Policajným zborom SR, s odborom obrany štátu v rámci Okresného úradu v Bratislave a orgánmi a organizáciami na území mestskej časti.

Pre plnenie úloh počas krízových situácií a mimoriadnych situácií má mestská časť Bratislava-Rača v zmysle zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov vytvorený krízový štáb.

Krízový štáb je  výkonným orgánom krízového riadenia mestskej časti Bratislava-Rača, ktorého úlohou je:

 1. analyzovať a vyhodnocovať riziká po vzniku krízovej situácie,
 2. navrhovať opatrenia na riešenie krízovej situácie,
 3. koordinovať činnosť zložiek v jeho pôsobnosti v období krízovej situácie,
 4. vyhodnocuje postupy riešenia krízovej situácie, zovšeobecňuje získané skúsenosti a využíva ich pri svojej ďalšej činnosti.

Zloženie krízového štábu mestskej časti Bratislava-Rača:

 1. starosta MČ Bratislava-Rača,
 2. prednosta úradu MČ Bratislava-Rača,
 3. referent civilnej ochrany a krízového riadenia, odborne spôsobilá osoba na úseku civilnej ochrany,
 4. vedúci kancelárie starostu,
 5. vedúci oddelenia hospodárskej správy,
 6. vedúci oddelenia pre sociálne veci,
 7. vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy,
 8. manažér referátu správy budov,
 9. vedúci stavebného úradu,
 10. veliteľ DHZO,
 11. veliteľ Okrskovej stanice mestskej polície,
 12. vedúci školského úradu,
 13. veliteľ obvodného oddelenia PZ SR.

Členovia krízového štábu MČ Bratislava-Rača v upravenom zložení zároveň plnia úlohy evakuačnej komisie MČ Bratislava-Rača a komisie pre núdzové zásobovanie a  núdzové ubytovanie MČ Bratislava-Rača.

V priložených dokumentoch predkladáme obyvateľom mestskej časti Bratislava-Rača základné informácie využiteľné pri ochrane života, zdravia alebo majetku v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou.