A A A

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Ut: -
  • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Štv: -
  • Pia: 08:00 - 12:00
Ing. Zuzana Michnicová
Referent personalistiky

1. zabezpečuje vedenie personálnej agendy zamestnancov mestskej časti v súlade so Zákonníkom práce a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi a internými normami,
2. plní úlohy súvisiace s prijímaním zamestnancov do pracovného pomeru (pracovné zmluvy, dohody
o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov), so zmenami dohodnutých pracovných podmienok, s ukončením pracovného pomeru a s ďalšími pracovno-právnymi podmienkami vyplývajúcimi z pracovného pomeru,
3. pri nástupe do zamestnania oboznamuje zamestnancov s internými predpismi,
4. vedie osobné spisy zamestnancov miestneho úradu a zodpovedá za ich kompletnosť,
5. zodpovedá za vedenie agendy a priebežnej kontroly dochádzky pracovníkov miestneho úradu,
6. koordinuje vypracovanie mesačných výkazov dochádzky za jednotlivé útvary miestneho úradu a kontroluje správnosť ich spracovania,
7. spolupracuje pri zabezpečovaní starostlivosti o zamestnancov, pri ich výchove a vzdelávaní, rekvalifikácii,
8. vypracúva štatistické výkazy v oblasti personálnej agendy,
9. vedie agendu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
10. zabezpečuje vedenie agendy práce a miezd zamestnancov mestskej časti v súlade s platnými predpismi,
11. pripravuje v spolupráci so starostom a prednostom mestskej časti návrh mzdových podmienok zamestnancov pri nástupe do zamestnania a ich ďalšie úpravy, obdobne dohodách o vykonaní práce a dohodách o brigádnickej práci študentov