A A A

Kontakt

  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Ut: -
  • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Štv: -
  • Pia: 08:00 - 12:00
Správca amfiteátra
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Rastislav Barkol
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Ladislav Bolebruch
správca ZS Tbiliská
Peter Gembický
správca ubytovne
Rudolf Kimlička
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Správca NKD
správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Ľudmila Peklová
správkyňa KS Žarnovická
Jiří Šrot
pomocný správca Nemeckého kultúrneho domu a amfiteátra
Ján Tausberík
Referent správy a údržby majetku
Martin Zajaček
manažér referátu správy budov
Henrieta Záleská
správkyňa KS Impulz

Správa a údržba budov:
1. zabezpečuje riadny technický stav budov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti ako aj budov prenajatých pre činnosť mestskej časti, príp. v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ
(ďalej spoločne len ako „budovy“),
2. vyhodnocuje energetickú hospodárnosť budov, pripravuje podklady pre obstarávanie dodávok energií, zabezpečuje analýzy hospodárenia s energiami v budovách a kontroluje ich využívanie,
3. zabezpečuje v budovách opravy, odstraňovanie závad a porúch a bežnú údržbu, ktoré je možné zabezpečiť odbornými zamestnancami mestskej časti,
4. zabezpečuje v budovách dodávateľským spôsobom také opravy, odstraňovanie závad a porúch a bežnú údržbu, ktoré nie je možné zabezpečiť odbornými zamestnancami mestskej časti,
5. zabezpečuje odborné prehliadky a skúšky vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích zariadení v budovách a zabezpečuje odstraňovanie takto zistených závad,
6. zabezpečuje prevádzkyschopný stav CO krytov,
7. vykonáva alebo dodávateľským spôsobom zabezpečuje v budovách čistiace a upratovacie práce,
8. zabezpečuje modernizáciu a rekonštrukciu domového a bytového fondu, a nebytových priestorov,
9. pripravuje miestnosti na zasadanie miestneho zastupiteľstva a ostatné verejné zasadnutia,
10.zabezpečuje úlohy správcu budov v určených objektoch vo vlastníctve, správe alebo v nájme
mestskej časti,
11.v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje prevoz hnuteľných vecí pre potreby miestneho úradu a jeho pracovísk,
12.v rámci svojej pôsobnosti komunikuje so správcovskými spoločnosťami bytových domov, v ktorých má mestská časť byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo správe mestskej časti,
13.vedie evidenciu nájomných obecných bytov, zabezpečuje preberanie a odovzdávanie bytov
nájomníkom v spolupráci s odd. sociálnych vecí a v prípade potreby zabezpečí prepis energií,
14.vedie evidenciu opráv a údržby v nájomných obecných bytoch a zabezpečuje ich riešenie,
15.rozúčtováva náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, zabezpečuje včasnosť
a správnosť zálohových úhrad za energie a správu nebytových priestorov,
16.spolupracuje pri vymáhaní pohľadávok za nájomné a služby spojené s prenájmami nebytových priestorov,
17.eviduje aktuálne uznesenia zhromaždení vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zúčastňuje sa na zhromaždeniach ako zástupca vlastníka – mestskej časti Bratislava – Rača s delegačným právom vyjadrovať sa a hlasovať v zmysle udelenej plnej moci,
18.vykonáva evidenciu, vystavovanie a kontrolu objednávok, faktúr na činnosti súvisiace so
zabezpečením správy a údržby budov,
19.zabezpečuje kontrolu a evidenciu prevádzky služobných osobných motorových vozidiel, kontroluje a sleduje knihy jázd zodpovedných pracovníkov za motorové vozidlá,
20.zabezpečuje vyraďovanie osobných automobilov z evidencie motorových vozidiel.
21.spracúva záväzné stanoviská starostu mestskej časti ku stavbám predajných stánkov, vedie evidenciu
predajných stánkov na území mestskej časti,
22.vykonáva prenájom predajných stolov tržnice mestskej časti a stánkov v tržnici mestskej časti,
uzatvára k nim nájomné zmluvy a dohliada na ich didržiavanie,
23.pripravuje podklady na uskutočnenie priestupkového konania v prípadoch, ak sa predajné stánky
užívajú bez povolenia alebo v rozpore s ním,
24.spracúva a vedie agendu týkajúcu sa prevádzkového času jednotlivých typov prevádzok
25.zabezpečuje vedenie ústrednej evidencie zmlúv uzatvorených mestskou časťou,
26.zabezpečuje evidenciu pečiatok používaných v úradnej činnosti mestskej časti,
27.zabezpečuje poistenie budov a služobných motorových vozidiel, sleduje platnosť a nároky z
poistných zmlúv,
28.zabezpečuje vyraďovanie osobných automobilov z evidencie motorových vozidiel,
29.vedie agendu Dobrovoľného hasičského zboru obce,
30.zabezpečuje technicky a materiálne kultúrno-spoločenské akcie organizované mestskou časťou
(hody, vinobranie, vianočné trhy).
Správa kultúrnych stredísk: Nemecký kultúrny dom, KS Impulz, KS Žarnovická, Krasňanská beseda,
amfiteáter
1. zabezpečuje prevádzky a činnosti kultúrneho strediska,
2. zabezpečuje hospodárne využívanie priestorov kultúrneho strediska podujatiami a krátkodobým
prenájmom priestorov,
3. vedie evidenciu prenájmov a podujatí a koordinuje harmonogram akcií, podujatí a prenájmov
jednotlivých priestorov v kultúrnom stredisku,
4. informuje záujemcov a dojednáva krátkodobé prenájmy a výpožičky jednotlivých priestorov
v objektoch,
5. kontroluje úhrady záloh a nájomného v spolupráci s ekonomickým oddelením,
6. zabezpečuje organizačne, administratívne a technicky realizáciu podujatí v rámci pôsobnosti
prenajímateľa priestorov, resp. usporiadateľa podujatia, ak je ním mestská časť,
7. spolupracuje s usporiadateľmi podujatí, nájomcami priestorov a účastníkmi pri organizačnom
zabezpečení podujatí,
8. zabezpečuje denné upratovanie a čistenie určených priestorov a kancelárií a letnú a zimnú údržbu a
poriadok v bezprostrednom okolí kultúrnych stredísk,
9. zabezpečuje poskytovanie služieb pre podujatia a dodržuje harmonogram podujatí,
10.zabezpečuje ďalšie využitie priestorov podľa potrieb a rozhodnutí mestskej časti,
11.vedie evidenciu technického stavu objektu a predkladá návrhy na potrebné opravy, údržbu
a rekonštrukcie,
12.vedie evidenciu spotreby energií a nahlasovanie stavu meračov, vykonáva drobné údržby a opravy,
13.sprístupňuje a kontroluje priestory potrebné na činnosti nájomcov a ostatných fyzických a
právnických osôb, ktoré pôsobia alebo inak vykonávajú činnosť v spravovaných objektoch.

 

Ubytovňa Kadnárova ul. č. 94 a 100
1. príjem žiadostí na ubytovanie, preverenie podľa osobných dokladov a uzatváranie zmlúv na
ubytovanie na dobu určitú,
2. vedie domovú knihu a predkladá ju ku kontrole polícii,
3. prihlasuje ubytovaných na prechodný pobyt,
4. vedie knihy návštev,
5. vedie ekonomickú agendu prevádzky ubytovne – vedie agendu poplatkov za ubytovanie, kontroluje doklady o zaplatení mesačného nájomného všetkých ubytovaných a platby nahlasuje na ekonomické oddelenie,
6. zabezpečuje informovanie o možnostiach ubytovania a jeho podmienkach
7. dohliada na dodržiavanie ubytovacieho poriadku, štatútu ubytovne a dodržiavanie predpisov BOZP
8. riadi sa prevádzkovým poriadkom schváleným regionálnym úradom verejného zdravotníctva
hlavného mesta,
9. rieši problémových a neprispôsobivých ubytovaných (drogy, alkohol, sexuálne obťažovanie,
hygienické návyky) v prípade potreby privolá políciu, rieši mimoriadne a krízové situácie v ubytovni, rieši konflikty medzi ubytovanými, apod.
10.zabezpečuje výmenu posteľnej bielizne a odvoz do čistiarne, dohliada na upratovanie spoločných priestorov a drobné údržby a opravy,
11.sleduje technický stav vybavenia a navrhuje potrebu rekonštrukcií, väčších opráv a výmeny opotrebeného vybavenia a zariadenia ubytovne,
12.zabezpečuje hygienické a čistiace prostriedky zo skladu miestneho úradu a prideľuje ich
pracovníkom upratovania,
13.riadi pracovníkov upratovania a zabezpečuje starostlivosť o kvety v ubytovni a vonkajšie kvety a rastliny v predzáhradkách.
14.spolupracuje s políciou v prípadoch hľadaných osôb a doručovaní predvolaní ubytovaným
15.vydáva potvrdenia o prechodnom pobyte pre účely oslobodenia od poplatku za komunálny odpad,
16.rozdeľuje poštu pre ubytovaných
17.vykonáva drobné údržbárske a prevádzkové opravy, nahlasuje potrebu tých opráv, ktoré nie je možné vykonať vo vlastnej réžii a preberá ich,
18.vedie agendu a nahlasuje spotreby energií (elektrina, voda, teplá voda, plyn) na MÚ Rača a Teplárenskú spoločnosť,
19.spolupracuje s OZ VAGUS pri ubytovaní ich klientov v ubytovni a so sociálnym oddelením MÚ Rača pri ubytovaní sociálnych prípadov.