Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v MČ Bratislava-Rača

Obrázok ku správe: Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v MČ Bratislava-Rača
18.11.2021 - Oznamy

Projekt Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v MČ Bratislava-Rača bol zameraný na podporu opatrovateľskej starostlivosti v súlade so špecifickým cieľom OP ĽZ 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a Schémou štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby. Jeho cieľom bol zlepšenie podmienok na výkon a rozširovanie komunitnej starostlivosti v MČ Bratislava-Rača v oblasti opatrovateľskej služby. Projekt sa implementoval od marca 2019 do apríla 2021, jeho rozpočet bol 202 255,10 €.
Implementácia projektu sa prispelo najmä k dosiahnutiu výsledku OP ĽZ pre 4.2.1: „zvýšiť % pomer sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou a terénnou formou na úrovni komunity k celoročným a týždenným pobytovým sociálnym službám“.

Hlavná aktivita projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v MČ Bratislava-Rača.
V rámci tohto projektu sa realizovala podpora opatrovateľskej služby, ktorá sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 – teda domáca opatrovateľská služba pre osoby so stupňom odkázanosti najmenej II a súčasne sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách (podľa príloh 3 a 4 zákona).

520