A A A

SPP distribúcia vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky v Rači

pridané: 15.11.2023 kategória: Oznamy
SPP distribúcia vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky v Rači

SPP distribúcia, a.s. za účelom vykonávania rekonštrukcie plynovodov a plynárenského zariadenia, vstúpi vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení, odstraňovať a okliešťovať stromy a iné porasty, upravovať trávnaté porasty, zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce plynárenské zariadenia, plynovody či zariadenia určené na ich ochranu, zabránenie ich porúch či havárii alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárii na ochranu života, zdravia a majetku osôb a podobne vykonávať inú povolenú činnosť.

Vstup na pozemky sa bude uskutočňovať v priebehu obdobia: 12/2023 – 12/2024.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ distribučnej siete plynu, v súlade s § 11 ods. 3 Zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností vstup na pozemky na účely rekonštrukcie plynárenských zariadení v obci Bratislava v katastrálnom území Rača, od ul. Na Pántoch cez katastrálne územie Vajnory – Rybničná ul., lokalita pri rekreačnej oblasti a colnom sklade, smerom na cestu na Svätý Jur, v zmysle priloženej mapky.

SPP – distribúcia, a.s.