A A A

Oznámenie o začiatku obstarávania ÚPNZ Východné.

Občianska a odborná verejnosť mala možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania územného plánu zóny, poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania do 30. 04. 2014.

V rámci prípravných prác obstarávania územného plánu zóny sa dna 5. júna 2014 v kultúrnom stredisku Žarnovická ul. konalo verejné zhromaždenie, ktoré zvolalo Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Rača podľa VZN 2/2011. Informácia o verejnom zhromaždení bola predložená Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Rača na rokovanie dňa 24. 06. 2014 (bod programu č. 22).

Zápisnica z verejného zhromaždenia obyvateľov podľa VZN č. 2/2011 s predmetom „Územný plán zóny Krasňany a Územný plán zóny Východné“ zo dňa 05.06.2014

Zápisnica z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača zo dňa 24. 06. 2014

Spracovateľ územného plánu zóny bol vybratý postupom verejného obstarávania.
Spracovateľom Územného plánu zóny Východné je spol. SB Partners, s.r.o., Vlčkova 1038/10, 811 04 Bratislava na základe zmluvy o dielo zo dňa 7. 11. 2014.

Pôvodné vymedzenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Východné

Nové vymedzenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Východné

Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo na zasadnutí dňa dňa 16. 09. 2014 uznesením č.UZN 462/16/09/14/P zmenšenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Východné o dopravný koridor – prepojenie komunikácií Východná – Sklabinská. Pôvodné vymedzenie územia bolo zverejnené v Oznámení o začatí obstarávania územného plánu zóny Východné č.j. 3415/752/2014/ÚPSP-Si zo dňa 17. 03. 2014. Dôvodom je stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy a pripomienky občanov k navrhovanému vymedzeniu územia.

Hlavné mesto SR Bratislava odporučilo upraviť vymedzenie riešeného územia a viesť hranicu zo severu Sklabinskou ulicou. Občania na verejnom zhromaždení dňa 5. 06. 2014 prijali vo veci vymedzenia riešeného územia záverečné vyhlásenie s nasledovným znením: ,,Verejné zhromaždenie občanov navrhuje zmenšiť hranicu riešeného územia pre vypracovanie Územného plánu zóny Východné – bez cestného koridoru spájajúceho ulicu Dopravná so Sklabinskou ulicou“. Z 94 občanov oprávnených hlasovať bolo za prijatie tohto vyhlásenia 79 občanov.

Vymedzenie riešeného územia na podklade katastrálnej mapy

Vymedzenie riešeného územia na podklade ortofoto mapy

Vymedzenia územia pre riešenie širších vzťahov na podklade katastrálnej mapy

Vymedzenie riešeného územia na podklade regulačného výkresu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (2007)

Prieskumy a rozbory pripravil spracovateľ územného plánu zóny na základe vlastného zisťovania, na základe podkladov poskytnutých obstarávateľom, na základe podkladov a vyjadrení od dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb, ako aj podnetov a postrehov občianskej a odbornej verejnosti. Prieskumy a rozbory sústredia poznatky o stave územia a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania, identifikujú, analyzujú a vyhodnotia problémy, limity, rozvojové zámery a strety záujmov v území. Prieskumy a rozbory sú spracované v rozsahu textovej časti a grafickej časti v súlade s § 7 Vyhlášky č. 55/2001. Grafická časť obsahuje hlavné výkresy v rozsahu riešeného územia a záujmového územia, spracované v mierke 1:1000 a výkres širších vzťahov spracovaný v mierke 1:5000. Prílohu textovej a grafickej časti tvoria kópie zhromaždených podkladov, schémy, grafy, tabuľky.

Prieskumy a rozbory Územného plánu zóny Východné, Mestská časť Bratislava – Rača

 1. ÚPNZ Východné – prieskumy a rozbory: textová časť
 2. ÚPNZ Východné – prieskumy a rozbory: širšie vzťahy
 3. ÚPNZ Východné – prieskumy a rozbory: súčasný stav
 4. ÚPNZ Východné – prieskumy a rozbory: majetkoprávna analýza
 5. ÚPNZ Východné – prieskumy a rozbory: funkčnosť územia
 6. ÚPNZ Východné – prieskumy a rozbory: doprava
 7. ÚPNZ Východné – prieskumy a rozbory: siete
 8. ÚPNZ Východné – prieskumy a rozbory: problémový výkres

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača” zaslala Mestská časť Bratislava – Rača Okresnému úradu Bratislava po spracovaní Návrhu zadania “Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava – Rača“ za účelom zverejnenia a vyhodnotenia strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača”

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača”

Verejnosť mohla svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente doručiť Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pracovisko: Odborárske nám. 3, P.O.BOX, 810 05 Bratislava do 02. 07. 2015.

Okresný úrad Bratislava rozhodol, že strategický dokument „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača” sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zadanie územného plánu zóny bolo spracované v spolupráci s mestskou časťou na podklade prieskumov a rozborov. Určilo hlavné ciele, komplexné požiadavky pre riešenie, obsah a rozsah spracovania územného plánu zóny. Zadanie územného plánu zóny je spracované v rozsahu textovej časti s grafickými prílohami a v rozsahu podľa § 8 odst. 4) Vyhlášky č. 55/2001.

Prerokovanie Návrhu zadania Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava – Rača sa uskutočnilo v termíne od 10. júna 2015 do 9. júla 2015.

Oznámenie prerokovanie návrhu zadania UPNZ Východné

Návrh Zadania UPNZ Vychodne MČ BA-Rača máj 2015

Zadanie Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015

Grafická príloha Zadania ÚPN Z Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača č. UZN 192/28/06/16/P zo dňa 28. 06. 2016, ktorým bolo schválené Zadanie ÚPN Z Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015

Návrh územného plánu zóny rieši najmä koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj a využitie daného územia, životné prostredie a ekologickú stabilitu, stanovuje zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia a navrhuje verejnoprospešné stavby. Návrh územného plánu zóny je spracovaný v textovej časti a grafickej časti v rozsahu a obsahu v súlade s § 13 Vyhlášky č. 55/2001. Textová časť (s prílohami obsahujúcimi schémy, tabuľky) a grafická časť je členená na smernú a záväznú časť.

Grafická časť obsahuje hlavné výkresy, v rozsahu riešeného územia a záujmového územia, spracované v mierke 1:1000, s priemetom katastrálnej mapy a výkresy širších vzťahov spracované v mierke 1:5000, kompatibilne s textovou časťou.

Prerokovanie návrhu UPNZ Východné oznámenie

Prerokovanie Návrhu Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava – Rača sa uskutočnilo v termíne od 1. apríla 2017 do 5. mája 2017.

Návrh územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača:

 1. ÚPNZ Východné – návrh: textová časť
 2. ÚPNZ Východné – návrh: širšie vzťahy
 3. ÚPNZ Východné – návrh: komplexný urbanistický návrh
 4. ÚPNZ Východné – návrh: priestorová a funkčná regulácia
 5. ÚPNZ Východné – návrh: doprava
 6. ÚPNZ Východné – návrh: siete
 7. ÚPNZ Východné – návrh: zeleň
 8. ÚPNZ Východné – návrh: delenie pozemkov
 9. ÚPNZ Východné – návrh (príloha – schéma záväznej časti): funkčné využitie objektov
 10. ÚPNZ Východné – návrh (príloha – schéma záväznej časti): funkčné využitie plôch
 11. ÚPNZ Východné – návrh (príloha – schéma záväznej časti): zeleň
 12. ÚPNZ Východné – návrh (príloha – schéma záväznej časti): regulačné prvky
 13. ÚPNZ Východné – návrh (príloha – schéma záväznej časti): regulačné bloky