A A A

MČ Bratislava-Rača ponúka na prenájom/predaj pozemky na parkovanie na Hečkovej

pridané: 02.08.2023 kategória: Doprava,Oznamy
MČ Bratislava-Rača ponúka na prenájom/predaj pozemky na parkovanie na Hečkovej

MČ Bratislava-Rača ponúka na predaj formou verejnej obchodnej súťaže pozemky registra C KN parc. č. 1606/24, 1606/50, 1606/75, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, každý o výmere 12 m2, zapísané na LV č. 4164, k.ú. Rača, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor. Minimálna cena jedného pozemku je 10 000,- EUR. Nadobúdateľ vyššie uvedeného jednotlivého pozemku určeného na odpredaj, uzatvorí s Mestskou časťou Bratislava-Rača zmluvu o zriadení vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez obslužné pozemky registra C KN parc. č. 1606/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 820 m2 a parc. č. 1606/78, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, zapísané na LV č. 4164, k.ú. Rača, za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom.

V prípade prenájmu uvedených pozemkov parc. č. 1606/24, 1606/50, 1606/75, každý o výmere 12 m2, určených na parkovanie vozidiel, je minimálna cena nájmu jedného pozemku vo výške 438,- EUR/rok (36,50 EUR/mesiac).

Podmienky verejných obchodných súťaží sú zverejnené na vývesnej tabuli Miestneho úradu, Kubačova ul. 21, Bratislava – Rača a zároveň aj na internetovej stránke www.raca.sk.

Viac informácií Vám poskytne Mgr. Karol Janík, tel. 02/49 11 24 27, e-mail karol.janik@raca.sk