A A A

Plnofarebný mesačník o živote v Rači s možnosťou inzerovania. Doručuje sa zadarmo do všetkých domácností v Mestskej časti Bratislava-Rača, Krasňany a Východné.

Bližšie informácie
Poštová adresa:    Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Telefón:    02/49 11 24 33
E-mail:    redakciarv@raca.sk
Za podpísaný príspevok zodpovedá autor.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov a vyhradzuje si právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť.
Tlač: KASICO a.s., Hagarova 9, 83151 Bratislava
Distribúcia: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica

OBJEDNANIE REKLAMY A INZERCIE

Moduly plošnej inzercie

HARMONOGRAM UZÁVIEROK 2023
1-2/2023: 15. 1. 2023
3/2023: 15. 2. 2023
4/2023: 15. 3. 2023
5/2023: 14. 4. 2023
6/2023: 16. 5. 2023
7-8/2023: 16. 6. 2023
9/2023: 15. 8. 2023
10/2023: 15. 9. 2023
11/2023: 15. 10. 2023
12/2023: 15. 11. 2023