A A A

Kontakt

Oddelenie kultúry a športu
  • Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 (kultúra), Alstrova 249 (šport a komunikácia)
Mgr. Marek Porvazník

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

V zmysle ustanovenia §4 ods. 1, zákona č.1/2014 Z. z. o organizovaní verejných   športových podujatí  je organizátor podujatia povinný v písomnej forme alebo v elektronickej forme oznámiť zámer zorganizovať podujatie Mestskej časti, na ktorej území sa má podujatie konať  v zmysle ustanovenia §4 ods. 2 a podaním  oznámenia najneskôr  a)10 dní pred konaním podujatia b) 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.
Mestská časť je v zmysle § 17 ods.1 vyššie uvedeného zákona oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením a v zmysle § 17 ods.4 môže rozhodnúť o zákaze podujatia, pokiaľ by bolo v rozpore s citovaným zákonom. Zmeny údajov uvedených v oznámení podľa odseku 3 je organizátor podujatia povinný oznámiť obci bezodkladne. Ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, zmeny údajov organizátor podujatia oznamuje aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.
Mestská časť rozhodne o zákaze podujatia, ak sa jeho konanie riadne neoznámilo obci a jeho konanie by bolo v zásadnom rozpore so záujmami chránenými týmto zákonom.
Na základe tohto poučenia usporiadateľ týmto vyhlasuje, že ním usporiadané verejné športové podujatie je usporiadané v zmysle platných právnych predpisov a je si vedomý následkov ich nedodržania.