A A A

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Mária Pallová

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Ut: –
 • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Štv: –
 • Pia: 08:00 – 12:00

Denný stacionár pre seniorov je ambulantná forma sociálnej služby určený pre seniorov. Poskytuje sa v ňom sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby ak ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a sú odkázané na sociálnu službu v dennom stacionári len na určitý čas počas dňa v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba len určitý čas počas dňa, iba v pracovných dňoch v čase od 06:30 hod.  do 17:00 hod. 

Denný stacionár pre seniorov sa nachádza na Plickovej č. 18, v Bratislave (bývalé detské jasle). Kapacita denného stacionára pre seniorov je 25 miest.  

Cieľom denného stacionára je zabezpečovanie odborných  služieb, ktoré zodpovedajú  potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených  vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života seniorov  a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti.

V zmysle zákona denný stacionár poskytuje: 
 • pomoc pri odkázanosti  na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • stravovanie, 
 • a denný stacionár zabezpečuje:
 • pracovnú (činnostnú terapiu),
 • záujmovú  činnosť,
 • kultúrnu činnosť,
 • podmienky na udržiavanie fyzickej  a psychickej aktivity,
 • kontakt so spoločenským prostredím.