SK

Mestská časť Bratislava - Rača 

Kontakty

Starosta: Mgr. Peter Pilinský, 02/49 20 05 11 

Zástupca starostu: Rastislav Žitný,  rasto.zitny@gmail.com, 0903 233 437

Miestny kontrolór: JUDr. Jana Bezáková 02/49 11 24 17

Kancelária miestneho kontrolóra: Ing. Mgr. Rastislav Daniš , 02/49 11 24 55, rastislav.danis@raca.sk

Prednosta: Ing. Jana Pešková, 02/49 11 24 31, prednostka@raca.sk

 

Miestny úrad Bratislava - Rača sa nachádza v centre Rače, blízko ulice Detvianska, ktorá je hlavnou vstupnou komunikáciou do mestskej časti.

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava

tel.: 02/49 11 24 11, 12

fax:02/49 11 24 19

e-mail: info@raca.sk

 

V budove Obecného domu na Alstrovej  ul. sídli Kancelária starostu, Mediálne a marketingové oddelenie, redakcia Račianskeho výberu a časť Oddelenia územného rozvoja a stavebného poriadku

Úradné hodiny: 

Pondelok  8.00 - 12.00 13.00 - 17.15

Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 17.15

Piatok 7.30 - 12.00

Pozor zmena : DOVOLENKA 2016

Obecný dom, Alstrova 249, 831 06 Bratislava

tel.: 02/49 20 05 11

fax:02/49 20 05 19

e-mail: info@raca.sk

 

Kancelária starostu

Vedúca kancelárie:
Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, 02/49 20 05 12, ivana.luptakova@raca.sk

Sekretárka - asistentka:

Petra Pažitná, 02/49 20 05 11, petra.pazitna@raca.sk

 

Právnik:
JUDr. Jozef Šuchta, kancelária: Kubačova 21, 831 06 Bratislava, 02/49 11 24 24,jozef.suchta@raca.sk

Referát personalistiky a krízového riadenia:
Mgr. Margita Somorovská, kancelária: Kubačova 21, 831 06 Bratislava, 02/49112426,  margita.somorovska@raca.sk

Referent BOZP, PO a registratúry:
Ing. Gabriel Lovecký, kancelária: Kubačova 21, 831 06 Bratislava, 02/49 11 24 25,gabriel.lovecky@raca.sk

 

Prednosta

Sekretariát a výtvarné riešenia:

Marta Ondrušková, 02/49 11 24 33, fax: 02/ 49149, marta.ondruskova@raca.sk

Organizačný referát a verejné informácie:

 Beáta Sitárová, 02/49 11 24 31, beata.sitarova@raca.sk

 

Mediálne a marketingové oddelenie

Vedúci oddelenia:

 Mgr. Eva Miklánková, 02/49 20 05 13, eva.miklankova@raca.sk

Redaktorka:

 Mgr. Zuzana Ačjaková, 02/49 20 05 13, zuzana.acjakova@raca.sk

Marketingový a projektový manažér:

 Ing. Monika Debnárová, 02/49 20 05 20, monika.debnarova@raca.sk

Marketingový a projektový manažér:
Mgr. Ján Polakovič, 02/49 20 05 20, jan.polakovic@raca.sk

Matrika

Matrika:
Jana Slaninková, 02/49 11 24 15, jana.slaninkova@raca.sk

 

Školský úrad

Vedúca školského úradu:

Mgr. Angelika Bezděková, 02/49 11 24 16, angelika.bezdekova@raca.sk

Referent:

Mgr. Beata Bešková, 02/49 11 24 56, beata.beskova@raca.sk

Referent ekonomických činností:
Lýdia Csomorová, 02/49 11 24 44, lydia.csomorova@raca.sk

 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Vedúca oddelenia:

Ing. arch. Iveta Virsíková, 02/49 20 05 30, iveta.virsikova@raca.sk

Referent územné a stavebné konanie:

Bc. Bibiana Piršelová, 02/49 20 05 23, bibiana.pirselova@raca.sk

Ing. arch. Peter Choluj, 02/49 20 05 22, peter.choluj@raca.sk

Ing. Veronika Lúčanová, 02/49 20 05 24, veronika.lucanova@raca.sk

 

Referent územný rozvoj:

Ing. arch. Katarína Šimková, 02/49 20 05 17, katarina.simkova@raca.sk

Ing. arch. Jana Zacharová, 02/49 20 05 21,  jana.zacharova@raca.sk

Referent súpisné a orientačné čísla:

Ing.Diana Prognerová, 02/49 20 05 31, diana.prognerova@raca.sk

 

Úradné hodiny: 

Pondelok  8.00 - 12.00 13.00 - 17.15

Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 17.15

Piatok 7.30 - 12.00


Ekonomické oddelenie

Vedúca oddelenia:

Ing. Eva Cibuľová, 02/49 11 24 41, eva.cibulova@raca.sk

Referent všeobecný účtovník:

Ing. Martina Králiková, 02/49 11 24 45, martina.kralikova@raca.sk

Mzdový referent:

Kornélia Plachá, 02/49 11 24 22, kornelia.placha@raca.sk

Referent účtovania príjmov, OF:

Anna Vadovičová, 02/49 11 24 45, anna.vadovicova@raca.sk

Referent miestnych daní, DF:

Anna Dudáková, 02/49 11 24 43, anna.dudakova@raca.sk

Referent pokladne:

Daniela Luknárová, 02/49 11 24 46, daniela.luknarova@raca.sk

Referent správy zmlúv:

Ing. Dominika Findlová, 02/49 11 24 45, dominika.findlova@raca.sk 

 

Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Vedúca oddelenia:

Ing. Miroslava Gregorová, 02/49 11 24 54,  miroslava.gregorova@raca.sk

Referent investičných činností

Ing. Štefan Borovský, 02/49 11 24 65, stefan.borovsky@raca.sk

Referent evidencie majetku:

Ingrid Gembická, 02/49 11 24 61, ingrid.gembicka@raca.sk

Referent nebytových priestorov:

Andrea Zubalová, 02/49 11 24 52, andrea.zubalova@raca.sk

Referent správy majetku, nehnuteľností, kataster:

Ing. Rudolf Sisák, 02/49 11 24 67 rudolf.sisak@raca.sk

 Referent cestné hospodárstvo:

Ing. Marian Klotton, 02/49 11 24 67, marian.klotton@raca.sk

Referent verejného obstarávania:

Jana Bednaričová, 02/49 11 24 66, jana.bednaricova@raca.sk

Správa a údržba Zdravotné stredisko Tbiliská: Ladislav Bolebruch 0905986564

Ubytovňa Kadnárová 94 a 100 - vedúca:

Bc. Mária Herichová, 02/44 88 97 09, maria.herichova@raca.sk

 

Oddelenie vnútornej správy

Vedúca oddelenia:

Mgr. Jarmila Ďuríková, 02/49 11 24 62, jarmila.durikova@raca.sk

Referent ohlasovne pobytu:

Katarína Švarcová, 02/49 11 24 99, katarina.svarcova@raca.sk

Referent spisovej služby:

Anna Letenajová, 02/49 11 24 14, anna.letenajova@raca.sk

Referent prvý kontakt:

Jana Machalová, 02/49 11 24 11-12, jana.machalova@raca.sk

Referent hospodárskej správy:

Dagmar Kadličeková, 02/49 11 24 64, dagmar.kadlicekova@raca.sk

Vedúci údržby a správa tržnice:

Anton Ďurčo, 0915 727 316, anton.durco@raca.sk

Jedáleň, Plickova ul. č. 18, 831 06 Bratislava

vedúca: Anna Lackovičová, 02/44 63 40 05, anna.lackovicova@raca.sk

 

Oddelenie životného prostredia

Vedúca oddelenia:

RNDr. Anna Jusková, 02/49 11 24 51, anna.juskova@raca.sk

Referent - vodné hospodárstvo:

Ing. Miroslav Marko, 02/49 11 24 68, miroslav.marko@raca.sk

Referent - ochrana prírody a krajiny:

Mgr. Katarína Gulyášová, 02/49 11 24 73, katarina.gulyasova@raca.sk

Referent - čistoty, verejného poriadku a odpadového hospodárstva:

Mgr. Valéria Pauloviczová, 02/49 11 24 35, valeria.pauloviczova@raca.sk

Vedúci čistoty: kancelária Rustaveliho 10, 831 06 Bratislava, Daniel Benkovič, 02/44 88 92 64

 

Oddelenie pre sociálne veci

Vedúca oddelenia:

Mgr. Helena Krovinová 02/49 11 24 19, helena.krovinova@raca.sk

Referent sociálnej posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby 

Mgr. Monika Dubecová

02/49 11 24 47

monika.dubecova@raca.sk

 

Referent sociálnej pomoci:

Mgr. Alena Repová, 02/49 11 24 48, alena.repova@raca.sk

Referent sociálnej pomoci a bytové hospodárstvo:

Magdaléna Kulifajová, 02/49 11 24 47, magdalena.kulifajova@raca.sk

Koordinátor opatrovateľskej služby:

Diana Lantošová, 02/49 11 24 48, diana.lantosova@raca.sk

Vodič - rozvoz stravy a prepravná služba :

Andrej Marušinec

 

Detské jasle, Tbiliská 2, 831 06 Bratislava: 

Emília Hlučilová, 02/44 88 10 07, emilia.hlucilova@raca.sk

Detské jasle - Pestúnka: Katarína Somogyiová

Detské jasle - Pestúnka: Ľubica Máťušová

 

Denný stacionár pre seniorov, Plickova 18, 831 06 Bratislava

Vedúca:

Mgr. Anna Lajošová, 02/32 199 447 anna.lajosova@raca.sk

Sociálna pracovníčka

Mgr. Jana Senderáková, 02/32 19 94 47 jana.senderakova@raca.sk

Bc. Daniela Majková daniela.majkova@raca.sk

Inštruktorka sociálnej rehabilitácie:

Želmíra Matlochová

Opatroveteľky: Janka Košecová, Mária Belanová

 

Oddelenie pre kultúru a šport

Vedúca oddelenia:

Ing. Tatiana Ratkovská - vedúca oddelenia, 02/49 11 24 71, tatiana.ratkovska@raca.sk

 

Referent športových aktivít:

Mgr. Marek Porvazník, 02/49 11 24 42, marek.porvaznik@raca.sk

 

Referent kultúry:

Dana Ölvecká, 02/49 11 24 72, dana.olvecka@raca.sk

Katarína Dobiášová, 02/49 11 24 38, katarina.dobiasova@raca.sk

 

Referent knižničných služieb

Knižnica Rača Žarnovická 7, 831 06 Bratislava: Anna Klačanová, 02/44 88 02 24 anna.klacanova@raca.sk

 

Správa a upratovanie - Nemecký kultúrny dom

Peter Gembický 02/32 14 48 20

Martin Nižňanský 02/32 14 48 20

 

Správa a upratovanie - Krasnianska beseda Kadnárová 15: Viera Kopečná 02//44 88 20 88, viera.kopecna@raca.sk

Správa a upratovanie - Kultúrne stredisko Žarnovická 7: Ľudmila Peklová - kontakt cez Tvorivé dielne a knižnicu 02/44 63 73 26, 02/44 88 02 24

Krúžok tvorivých dielní - Žarnovická 7: PaedDr. O. Plačková 02/44 63 73 26

Správa a upratovanie - Kultúrne stredisko Impulz Dopravná 22: Henrieta Záleská

Správa a upratovanie - multifunkčné ihriská Tbiliská a Karpatské námestie: Jana Radakovičová

 

Oddelenie IT

Vedúci oddelenia:

Pavol Kollarovič, 02/49 11 24 36, pavol.kollarovic@raca.sk

 

Informatik:

Marek Ivan, 02/49 11 24 63, marek.ivan@raca.sk

Späť