SK

Mestská časť Bratislava - Rača 

Kontakty

Starosta: Mgr. Peter Pilinský, 02/49 20 05 11 , starosta@raca.sk
Zástupca starostu: Miloš Máťuš, 0905 202 818, milos.matus@raca.sk
Miestny kontrolór: Ing. Peter Hargaš, 02/49 11 24 17 , peter.hargas@raca.sk

Prednosta: Ing. Jana Pešková, 02/49 11 24 31 , prednostka@raca.sk

 

Miestny úrad Bratislava - Rača sa nachádza v centre Rače, blízko ulice Detvianska, ktorá je hlavnou vstupnou komunikáciou do mestskej časti.

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
tel.: 02/49 11 24 1102/49 11 24 11 , 12
fax:02/49 11 24 19
e-mail: info@raca.sk

 

V budove Obecného domu na Alstrovej  ul. sídli Kancelária starostu, Mediálne a merketingové oddelenie, redakcia Račianskeho výberu a časť Oddelenia územného rozvoja a stavebného poriadku

Obecný dom, Alstrova 249, 831 06 Bratislava
tel.: 02/49 20 05 1102/49 20 05 11 
fax:02/49 20 05 19
e-mail: info@raca.sk

 

Kancelária starostu

Vedúca kancelárie:
Mgr. Ivana Luptáková Urbanová, 02/49 20 05 12 , ivana.luptakova@raca.sk

Sekretárka - asistentka:
Mgr. Zuzana Sklenárová, 02/49 20 05 11 , fax: 02/49 20 05 19, zuzana.sklenarova@raca.sk

Asistent organizačných služieb a internej komunikácie:
Martin Jóna, 02/49 20 05 16 , martin.jona@raca.sk

Právnik:
JUDr. Jozef Šuchta, kancelária: Kubačova 21, 831 06 Bratislava, 02/49 11 24 24 , jozef.suchta@raca.sk

Referát personalistiky a krízového riadenia:
Mgr. Margita Somorovská, kancelária: Kubačova 21, 831 06 Bratislava, 02/49 11 24 26 , margita.somorovska@raca.sk

Referent BOZP, PO a registratúry:
Ing. Gabriel Lovecký, kancelária: Kubačova 21, 831 06 Bratislava, 02/49 11 24 25 , gabriel.lovecky@raca.sk

 

Prednosta

Sekretariát a výtvarné riešenia:
Marta Ondrušková, 02/49 11 24 3302/49 11 24 33 , fax: 02/ 49149, marta.ondruskova@raca.sk

Organizačný referát a verejné informácie:
Beáta Sitárová, 02/49 11 24 3102/49 11 24 31 , beata.sitarova@raca.sk

 

Mediálne a marketingové oddelenie

Vedúci oddelenia:
Mgr. Eva Miklánková, 02/49 20 05 13 , eva.miklankova@raca.sk

Redaktorka:
Ing. Zuzana Slahučková, 02/49 20 05 13 , zuzana.slahuckova@raca.sk

Marketingový a projektový manažér:
Ing. Monika Debnárová, 02/49 20 05 20 , monika.debnarova@raca.sk

Marketingový a projektový manažér:
Mgr. Ján Polakovič, 02/49 20 05 20, ján.polakovic@raca.sk

Matrika

Matrika:
Jana Slaninková, 02/49 11 24 1502/49 11 24 15, jana.slaninkova@raca.sk

 

Školský úrad

Vedúca školského úradu:
Mgr. Angelika Bezděková, 02/49 11 24 1602/49 11 24 16 , angelika.bezdekova@raca.sk

Referent:

Mgr. Beata Bešková, 02/49 11 24 5602/49 11 24 56                  beata.beskova@raca.sk

Referent ekonomických činností:
Lýdia Csomorová, 02/49 11 24 44, lydia.csomorova@raca.sk

 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Vedúca oddelenia:

Ing. arch. Iveta Virsíková, 02/49 20 05 30, iveta.virsikova@raca.sk

Referent územné a stavebné konanie:

Bc. Bibiana Piršelová, 02/49 20 05 23, bibiana.pirselova@raca.sk

Ing. arch. Peter Choluj, 02/49 20 05 22, peter.choluj@raca.sk

Ing. Veronika Lúčanová, 02/49 20 05 24, veronika.lucanova@raca.sk

Ing. arch. Paulína Oravcová, 02/49 20 05 32, paulina.oravcova@raca.sk

Referent územný rozvoj:

Ing. Danka Běhunčíková, 02/49 20 05 21, danka.behuncikova@raca.sk

Ing. arch. Katarína Šimková, 02/49 20 05 17, katarina.simkova@raca.sk

 

Referent súpisné a orientačné čísla:

Katarína Eckmannová, 02/ 49 20 05 3102/ 49 20 05 31 , katarina.eckmannova@raca.sk

 

 

Ekonomické oddelenie

Vedúca oddelenia:

Ing. Eva Cibuľová, 02/49 11 24 4102/49 11 24 41, eva.cibulova@raca.sk

Referent všeobecný účtovník:

Agneša Henčlová, 02/49 11 24 45 , agnesa.henclova@raca.sk

Mzdový referent:

Bc. Anna Kľúčiková, 02/49 11 24 11 - 12 (pýtajte klapku 22), anna.klucikova@raca.sk

Referent účtovania príjmov, OF:

Ing. Martina Králiková, 02/49 11 24 45, martina.kralikova@raca.sk

Referent miestnych daní, DF:

Anna Dudáková, 02/49 11 24 43 , anna.dudakova@raca.sk

Referent pokladne:

Daniela Luknárová, 02/49 11 24 46, daniela.luknarova@raca.sk

Referent správy zmlúv:

Bc. Dominika Findlová, 02/49 11 24 45, dominika.findlova@raca.sk 

 

Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva

Vedúci oddelenia:

Ing. Štefan Borovský, vedúci, 02/49 11 24 65, stefan.borovsky@raca.sk

Referent evidencie majetku:

Ingrid Gembická, 02/49 11 24 61, ingrid.gembicka@raca.sk

Referent nebytových priestorov:

Andrea Zubalová, 02/49 11 24 52, andrea.zubalova@raca.sk

Referent správy majetku, nehnuteľností, kataster:

Ing. Jozef Kinier, 02/49 11 24 54, jozef.kinier@raca.sk

Referent investičných činností:

Ing. Lenka Kalabusová,02/49 11 24 54 02/4911 24 67, lenka.kalabusova@raca.sk

 

Referent cestné hospodárstvo:

Ing. Marian Klotton, 02/49 11 24 67, marian.klotton@raca.sk

Referent nákupu a verejného obstarávania:

Jana Bednaričová, 02/49 11 24 66 , jana.bednaricova@raca.sk

Správa Nemecký kultúrny dom:

Peter Gembický02/32 14 48 20  peter.gembicky@raca.sk

Andrea Čajkovská, 02/32 14 48 20 

Správa a údržba Zdravotné stredisko Tbiliská: Ladislav Bolebruch

Správa Kultúrne stredisko Žarnovická: Lýdia Peklová, 02/ 4463 7326

Správa Kultúrne stredisko Impulz: Anna Šafáriková

Správa Krasnianska beseda: Viera Kopečná, 02/44 88 20 88, viera.kopecna@raca.sk

Ubytovňa Kadnárová 94 a 100 - vedúca:

Bc. Mária Herichová, 02/44 88 97 09maria.herichova@raca.sk

 

Oddelenie vnútornej správy

Vedúca oddelenia:

Mgr. Jarmila Ďuríková, 02/49 11 24 62, jarmila.durikova@raca.sk

Referent ohlasovne pobytu:

Katarína Švarcová, 02/49 11 24 99, katarina.svarcova@raca.sk

Referent spisovej služby:

Anna Letenajová, 02/49 11 24 14, anna.letenajova@raca.sk

Referent prvý kontakt:

Viera Kosnáčová, 02/49 11 24 11-12, viera.kosnacova@raca.sk

Referent hospodárskej správy:

Dagmar Kadličeková, 02/49 11 24 64dagmar.kadlicekova@raca.sk

Vedúci údržby a správa tržnice:

Anton Ďurčo, 0915 727 3160915 727 316 anton.durco@raca.sk

Jedáleň - vedúca: Anna Lackovičová, 02/44 63 40 05 , anna.lackovicova@raca.sk

 

Oddelenie životného prostredia

Vedúci oddelenia:

Ing. Bohumil Gašpierik, 02/49 11 24 51, bohumil.gaspierik@raca.sk

Referent - vodné hospodárstvo:

Ing. Pavol Ridilla, 02/49 11 24 68, pavol.ridilla@raca.sk

Referent - ochrana prírody a krajiny:

Ing. Eva Lalinská, 02/49 11 24 73, eva.lalinska@raca.sk

Referent odpadové hospodárstvo:

Edita Marčanová, 02/49 11 24 35, edita.marcanova@raca.sk

Vedúci čistoty: kancelária Rustaveliho 10, 831 06 Bratislava, Branislav Kunert, 02/44 88 92 64

 

Oddelenie pre sociálne veci, kultúru a šport

Vedúci oddelenia:

Ing. Tatiana Ratkovská - vedúca oddelenia, 02/49 11 24 71, tatiana.ratkovska@raca.sk

Referent športových aktivít:

Mgr. Marek Porvazník, 02/49 11 24 42, marek.porvaznik@raca.sk

Referent sociálnej posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby:

Mgr. Helena Krovinová, 02/49 11 24 47 , helena.krovinova@raca.sk

Referent sociálnej pomoci a bytové hospodárstvo:

Magdaléna Kulifajová, 02/49 11 24 47, magdalena.kulifajova@raca.sk

Referent sociálnej pomoci:

Mgr. Alena Repová, 02/49 11 24 48, alena.repova@raca.sk

Koordinátor opatrovateľskej služby:

Diana Lantošová, 02/49 11 24 48 , diana.lantosova@raca.sk

Vodič - stravovacia služba a správa ihriska Tbiliská : Ján Vrábel

Referent kultúry:

Mgr. Monika Luknárová, 02/49 11 24 38, monika.luknarova@raca.sk

Dana Ölvecká, 02/49 11 24 72, dana.olvecka@raca.sk

Knižnica Rača Žarnovická 7, 831 06 Bratislava: Ľudmila Cibirová, 02/44 88 02 24

Detské jasle, Tbiliská 2, 831 06 Bratislava: Emília Hlučilová, 02/44 88 10 07 

 

Oddelenie IT

Vedúci oddelenia:

Pavol Kollarovič, 02/49 11 24 36, pavol.kollarovic@raca.sk

Informatik:

Marek Ivan, 02/49 11 24 36, marek.ivan@raca.sk

 

 

 

Späť