A A A

Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača (ďalej len „organizačný poriadok“) je základným organizačným predpisom, ktorý obsahuje organizáciu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača (ďalej len „miestny úrad“), náplne činností jednotlivých organizačných útvarov miestneho úradu, ich vzájomné vzťahy a zodpovednosť a počet zamestnancov mestskej časti. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov miestneho úradu.