A A A
20.11.2023
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE „Obytný súbor Rínok-Rača“; v členení na stavebné objekty SO-14 – Kryté parkovisko G4 SO-34.4 – Kontajnerové státie č. 4
EIA, Správne konania
12.10.2023
Zamietnutie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby „Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS“ v objektovej skladbe: SO 101 – Blok A, polyfunkčný bytový dom, 1PP – 7NP, SO 102 – Blok B, ubytovacie zariadenie apartmánový dom, 1PP – 8NP, SO 103 – Blok C, polyfunkčný bytový dom, 1PP – 7NP SO 502 – NN káblový rozvod elektro, SO 503 – Vonkajšie osvetlenie – areálové – SO 503.1- Vonkajšie osvetlenie – verejné, prekládka – preloženie existujúceho osvetlenia komunikácie Pri Šajbách, Sklabinská ul. – SO 503.2- Vonkajšie osvetlenie – verejné, rekonštrukcia úprava a doplnenie existujúceho osvetlenia – Sklabinská ul. navrhovateľa VI Group Rendez s.r.o., Roľnícka 157, 831 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 143242/B, IČO: 52 762 611 miesto stavby územie vymedzené ulicami Pri Šajbách, Sklabinská a Račiansky potok v Bratislave, stavba, komunikácia a spevnené plochy na pozemkoch registra „C“-KN parcelné čísla 4784/144, 4784/260 inžinierske siete na pozemkoch registra „C“-KN 4757/4, 4784/283 katastrálne územie Rača, Bratislava podľa listu vlastníctva 9725 vo vlastníctve stavebníka v objektovej skladbe: SO 101 – pozemok parcelné číslo 4784/144, SO 102 – pozemok parcelné číslo 4784/144, 4784/260, SO 103 – pozemok parcelné číslo 4784/144, SO 502 – pozemok parcelné číslo 4784/144, SO 503 – pozemok parcelné číslo 4784/144, 4784/260, SO 503.1 – pozemok parcelné číslo 4784/144, 4784/102, 4757/4, SO 503.2 – pozemok parcelné číslo 4757/4, 4784/283
Správne konania
26.09.2023
„Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS Komunikácie a spevnené plochy“ v objektovej skladbe SO 201 – Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy SO 202 – Verejné komunikácie a spevnené plochy SO 202.1 – Úprava križovatky Pri Šajbách-Dopravná-Sklabinská ulica SO 202.2 – Vybudovanie pešej trasy (Pri Šajbách-Sklabinská) a napojenie na existujúcu sieť chodníkov SO 202.3 – Vybudovanie cyklotrasy (Pri Šajbách-Sklabinská)
Správne konania
08.09.2023
OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-18 – Občianska vybavenosť OV7 – oznámenie o podaní žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením – informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-18 – Občianska vybavenosť OV7“ na stavebný objekt SO-18 – Občianska vybavenosť OV7
EIA, Správne konania
24.08.2023
Územné rozhodnutie Račany Bianco 3.etapa
Správne konania
07.06.2023
„Vonkajšia ľadová plocha Stavebníka: Mestská časť Bratislava-Vajnory Stavba: Rybničná ulica, Vajnory v Bratislave, pozemok registra „C“-KN parcelné číslo 189/18, 189/26
Správne konania
31.05.2023
Optická trasa Staviteľská – Bojnická
Správne konania
27.03.2023
„OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy v objektovej skladbe SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy SO-31.6 – Úprava križovatky Žitná Hečkova SO 31.6.4 Úprava vodovodných šácht (Úprava armatúrnych šácht)
EIA, Správne konania
17.03.2023
Rozhodnutie OU v zisťovacom konaní Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov
Správne konania