A A A
17.03.2023
Povolenie predĺženia platnosti stavebného povolenia stavby „Modernizácia a stavebné úpravy športového areálu ŠK Svätý Jur“
Správne konania
16.03.2023
Rozhodnutie o stavebnej uzávere ZÓNA BRATISLAVA, RAČA Táborky-Huštekle, doposlanie účastníkom s neznámym pobytom
Správne konania
13.03.2023
Oznámenie o vytýčení termínu ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním za účelom vyriešenia námietok – doposlanie domnelým dedičom po zomrelej účastníčke konania
Správne konania
06.03.2023
„Rodinný dom Popolná v Bratislave“ Rodinný dom, Spevnené plochy s vjazdom, Žumpa, Dažďová kanalizácia s nádržou a vsakom, Studňa – iba sa umiestňuje, NN prípojka, Oplotenie
Správne konania
03.03.2023
Polyfunkčný objekt Detvianska 23, predlženie lehoty na doplnenie, dodatočné povolenie
Správne konania
02.03.2023
Zmena termínu na dokončenie stavby „Rekreačná chata“ miesto stavby: pozemok registra „C“-KN parcelné číslo 2242/4, katastrálne územie Rača
Správne konania
01.03.2023
Oznámenie o začatí stavebného konania: "Záhradná chatka", pozemok p.č. 5722/1.
Správne konania
27.02.2023
Oznámenie o ukončení správneho konania – Seman
Správne konania
06.02.2023
„BA_OKI_Rača, Nová Hora, VNK, TS, NNK“
Správne konania