A A A
24.08.2023
Územné rozhodnutie Račany Bianco 3.etapa
Správne konania
07.06.2023
„Vonkajšia ľadová plocha Stavebníka: Mestská časť Bratislava-Vajnory Stavba: Rybničná ulica, Vajnory v Bratislave, pozemok registra „C“-KN parcelné číslo 189/18, 189/26
Správne konania
31.05.2023
Optická trasa Staviteľská – Bojnická
Správne konania
27.03.2023
„OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA“, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy v objektovej skladbe SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy SO-31.6 – Úprava križovatky Žitná Hečkova SO 31.6.4 Úprava vodovodných šácht (Úprava armatúrnych šácht)
EIA, Správne konania
17.03.2023
Rozhodnutie OU v zisťovacom konaní Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov
Správne konania
17.03.2023
Povolenie predĺženia platnosti stavebného povolenia stavby „Modernizácia a stavebné úpravy športového areálu ŠK Svätý Jur“
Správne konania
16.03.2023
Rozhodnutie o stavebnej uzávere ZÓNA BRATISLAVA, RAČA Táborky-Huštekle, doposlanie účastníkom s neznámym pobytom
Správne konania
13.03.2023
Oznámenie o vytýčení termínu ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním za účelom vyriešenia námietok – doposlanie domnelým dedičom po zomrelej účastníčke konania
Správne konania
06.03.2023
„Rodinný dom Popolná v Bratislave“ Rodinný dom, Spevnené plochy s vjazdom, Žumpa, Dažďová kanalizácia s nádržou a vsakom, Studňa – iba sa umiestňuje, NN prípojka, Oplotenie
Správne konania