A A A

Aj v roku 2023 naša opatrovateľská služba zvýšila kapacitu aj kvalitu

pridané: 30.11.2023 kategória: Služby
Aj v roku 2023 naša opatrovateľská služba zvýšila kapacitu aj kvalitu

Mestská časť Bratislava-Rača v novembri 2023 ukončí  realizáciu projektu Podpora opatrovateľskej služby. Projekt „Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v MČ Bratislava-Rača II“ bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje s podporou riadiaceho orgánu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Projekt prebiehal v mesiacoch december 2021 –  november 2023 a do projektu sa nám podarilo zapojiť všetky naše opatrovateľky. Za celé obdobie túto prácu vykonávalo celkom 21 opatrovateliek. Vďaka podpore projektu sme mohli prijať viacero nových skúsených a kvalifikovaných opatrovateliek. Znovu sa nám overilo, že v pomáhajúcej profesií má najväčšiu šancu byť úspešným pracovník, ktorý vie dať najavo, že má rád ľudí a vie rozdávať nádej.

Finančná podpora projektu umožnila mestskej časti prefinancovať značnú časť miezd opatrovateliek a pomohla jej tak zo svojich vlastných zdrojov zainvestovať do kvality – do vzdelávania a supervízie opatrovateľského tímu, kvalitného pracovného oblečenia a obuvi, dokonca  vybaviť zázemie opatrovateľskej služby zaujímavými pomôckami na kognitívnu aj pohybovú stimuláciu klientov. S pomocou projektu sa nám darí kontinuálne byť zameraní na zvyšovanie kvality domácej starostlivosti o seniorov a tak rozvíjať komunitné sociálne služby

Opatrovateľskú službu využívajú prevažne starší občania a občania s vážnejším zdravotným znevýhodnením, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Terénna sociálna služba podporuje obnovu a rozvoj schopností občana a jeho zotrvanie v prirodzenom prostredí jeho domácnosti. Zároveň poskytuje dostatočnú podporu príbuzným a blízkym osobám, ktorí tomuto občanovi poskytujú neformálnu pomoc. Opatrovateľskú službu vykonávajú kvalifikované opatrovateľky. Predpokladom pre výkon tejto profesie je záujem o pomáhajúcu profesiu, absolvovanie opatrovateľského kurzu s praxou, osobnostné predpoklady a morálna bezúhonnosť. Väčšina našich opatrovateliek mala pred nástupom  do tejto profesie osobnú skúsenosť s opatrovaním niekoho z vlastných príbuzných a zažila ako veľa môže táto služba znamenať pre klienta i rodinu.

Počas dňa opatrovateľky klientom pomáhajú pri bežných každodenných úkonoch sebaobsluhy – pri hygiene, pri stravovaní a obliekaní, poskytujú sprievod pri chôdzi, na lekárske vyšetrenia v rámci Rače, záujmové aktivity a pri prechádzkach. Ďalšiu oblasť práce opatrovateľky tvorí pomoc pri starostlivosti o domácnosť klienta a pomoc pri sociálnych aktivitách. Opatrovateľky podporujú u klienta jeho pocit samostatnosti a nezávislosti. Starší človek  s malou či väčšou pomocou môže naďalej žiť aktívny život, hoci sa v jeho živote objavili viaceré zdravotné obmedzenia.

Špecifickým spôsobom náročné obdobie posledných rokov nám potvrdilo, že opatrovateľská služba v domácom prostredí je jednou z najprirodzenejších ciest pre podporu rodiny v starostlivosti o svojho člena v seniorskom veku. Sme vďační za podporu projektu vo všetkých výzvach posledných rokov a najmä za tím skvelých ľudí, ktorí sa v Rači venujú pomáhajúcej profesií.