A A A

Názov NP: Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva Operačný program: Ľudské zdroje Prioritná os: 11. CARE – EFRR

Konkrétny cieľ: 11.1.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie

Oblasť intervencie: 109 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Mestská časť Bratislava-Rača sa zapojila do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva, ktorý slúži na  poskytovanie finančného príspevku obciam na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním podporovaných činností pre odídencov z Ukrajiny bezprostredne po ich vstupe na územie SR.