A A A

Mestská časť Bratislava-Rača sa zapojila do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácií na území SR – samospráva. Prijímateľom tohto projektu je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IMPLEA).

Cieľom tohto národného projektu je poskytovanie finančných príspevkov Mestskej časti Bratislava-Rača na výdavky súvisiace s realizáciou a koordináciou humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov z Ukrajiny prostredníctvom preplatenia súvisiacich výdavkov na zamestnancov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov NP: Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva Operačný program: Ľudské zdroje Prioritná os: 11. CARE – EFRR

Konkrétny cieľ: 11.1.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie

Oblasť intervencie: 109 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Mestská časť Bratislava-Rača sa zapojila do národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva, ktorý slúži na  poskytovanie finančného príspevku obciam na krytie výdavkov súvisiacich so zabezpečovaním podporovaných činností pre odídencov z Ukrajiny bezprostredne po ich vstupe na územie SR.