A A A

Kontakt

  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Ut: -
  • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Štv: -
  • Pia: 08:00 - 12:00
Ing. Štefan Borovský
manažér referátu správy majetku, investícií a projektov
Ingrid Gembická
referent evidencie majetku
Mgr. Karol Janík
referent správy majetku
Ing. Miroslav Miklovič
projektový manažér stavebných investícií
Vladimíra Mikušiaková, MBA
referát súpisných čísel a registra adries

Referát správy majetku, investícií a projektov
1. zabezpečuje prípravu a realizáciu investičných akcií mestskej časti – asanácia, rekonštrukcia a výstavba stavebných objektov (aj parkoviská, inžinierske siete a pod.) ,
2. navrhuje spracovanie návrhov technických riešení investičných akcií,
3. zabezpečuje podklady pre prípravu verejného obstarávania, zmluvy o dielo a objednávky na investičné akcie,
4. zabezpečuje vypracovanie architektonických štúdií, projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné rozhodnutie a realizačné projekty pre investičné akcie, kontrolu projektu, rozpočtu a výkazu výmer a zabezpečuje prípadné zmeny vyvolané počas realizácie,
5. zabezpečuje vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií ku konaniam v súlade so stavebným zákonom, podklady pre stavebné a kolaudačné rozhodnutia stavieb mestskej časti na stavby investičnej výstavby mestskej časti,
6. vykonáva stavebný a technický dozor na stavbách VIV, protokolárne odovzdanie staveniska a prevzatie diela,
7. zabezpečuje odborné posudky špecialistov,
8. zabezpečuje ponuky od dodávateľov na stavby VIV,
9. pripravuje podklady pre výberové konania na dodávateľov štúdií, projektov pre stavebné povolenie, dodávateľov stavieb a stavebných prác v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
10.pripravuje podklady a následné monitorovacie správy k projektom financovaným z eurofondov,
11.zabezpečuje evidenciu a kontrolu plnenia objednávok, zmlúv a kontrolu faktúr v súvislosti s investičnými akciami,
12.vystavuje kvitanciu (súhlas s výmazom záložného práva) a na základe žiadostí vlastníkov bytov zabezpečuje výmaz zaniknutého záložného práva na listoch vlastníctva v súvislosti s poskytnutými zľavami pri odpredaji bytov do osobného vlastníctva,
13.zabezpečuje protokolárne preberanie a odovzdávanie nebytových priestorov na základe kúpnej alebo nájomnej zmluvy,
14.vypracúva návrhy zmlúv a uzatvára nájomné zmluvy s nájomcami nebytových priestorov a pozemkov, ktoré sú zverené do správy mestskej časti, resp. sú v jej vlastníctve, sleduje užívanie nebytových priestorov a pozemkov podľa uzatvorených zmlúv a ich ukončenie,
15.vykonáva evidenciu a správu nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov a pozemkov, ktoré sú zverené do správy mestskej časti, resp. sú v jej vlastníctve.
16.vybavuje požiadavky od nájomcov nebytových priestorov a pozemkov týkajúce sa uzatvorených zmlúv, príp. nedodržania zmlúv, súhlasy so stavebnými a inými úpravami, okrem súhlasných stanovísk stavebného úradu,
17.vydáva stanoviská mestskej časti k začatiu činnosti z majetkového hľadiska (líniové stavby),
18.vypracováva a predkladá návrhy na rokovania komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva týkajúce sa prevodov, prenájmov nehnuteľného majetku a návrhy súvisiace s majetkovoprávnym nakladaním s majetkom mestskej časti
19.vedie evidenciu a zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie majetku, ktorý podľa platnej legislatívy prislúcha do správy alebo vlastníctva mestskej časti,
20.vypracúva návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, zabezpečuje a vypracúva zápisy, zmeny, opravy v katastri nehnuteľností a v rámci svojej pôsobnosti aj ďalšie úkony, ktoré súvisia s evidenciou v katastri nehnuteľností
21.vypracúva návrhy a uzatvára kúpne zmluvy na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mestskej časti alebo zverených do správy Hlavným mestom SR Bratislavou a zmluvy, ktoré podliehajú evidencii v katastri nehnuteľností a návrhy a uzatváranie zmlúv na kúpu pozemkov a nebytových priestorov do vlastníctva mestskej časti,
22.v spolupráci s ekonomickým oddelením sleduje úhradu platieb za predaj a prenájom nehnuteľností,
23.spracováva a pripravuje podklady na vydanie súhlasov na prenájom a predaj nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
24.pripravuje podklady pre súdne konania,
25.pripravuje podklady a organizačne zabezpečuje inventarizácie majetku, spracováva výsledky čiastkových inventarizačných komisií pre ústrednú inventarizačnú komisiu, prípadne pre škodovú komisiu, spracováva návrhy a podklady na vyradenie neupotrebiteľného prípadne nepoužiteľného
majetku a predkladá ich ústrednej inventarizačnej komisii a organizačne zabezpečuje likvidáciu vyradeného majetku, prípadne jeho odpredaj,
26.vedie agendu pasportizácie za majetok mestskej časti – evidencia nehnuteľného majetku, zvereného majetku do správy mestskej časti, majetku v nájme mestskej časti, vedie evidenciu nakladania s týmto majetkom a k tomu príslušnú dokumentáciu,
27.vedie agendu registrovaných záhradkárskych osád, kde má mestská časť majetkový vzťah,
28.vedie evidenciu verejných a dražobných vyhlášok a ich zverejňovanie za právnické osoby
29.zverejňuje informácie o realizácii líniových stavieb na území mestskej časti,
30.zabezpečuje úhrady faktúr za energie v prenajatých nehnuteľnostiach MČ.

Súpisné čísla, register adries a registratúra:
1. vydáva potvrdenia o určení súpisných a orientačných čísiel stavbám na základe kolaudačných rozhodnutí a majetkovoprávneho vzťahu k pozemku pod stavbou,
2. vydáva rozhodnutia o zmene a zrušení súpisných a orientačných čísiel,
3. vykonáva prečíslovanie stavieb označených evidenčnými číslami za súpisné,
4. zakladá a archivuje všetku dokumentáciu týkajúcu sa súpisných čísiel, osobitne podľa druhu stavby (chaty, garáže, stavby určené na bývanie,…),
5. vydáva potvrdenia o určení súpisných čísiel na stavby a potvrdenia o veku stavieb v rámci dostupnej dokumentácie,
6. zabezpečuje hlásenie o vydaných potvrdeniach o určení súpisných, orientačných, číslach a zmenách stavieb pre hlavné mesto Bratislavu,
7. zabezpečuje evidenciu v registri adries a opravy a zmeny v registri adries (adresné body, súpisné a orientačné čísla),
8. zabezpečuje kontrolu dodržiavania registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku zamestnancami mestskej časti a kontrolu registratúry odovzdávanej zamestnancami,
9. zabezpečuje komunikáciu s externým dodávateľom služieb registratúry v rámci dodržiavania podmienok zmluvy, ich úpravy, prípravy verejného obstarávania na služby registratúry atď.