A A A

Kontakt

  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Ut: -
  • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Štv: -
  • Pia: 08:00 - 12:00
Ing. Štefan Borovský
manažér referátu správy majetku, investícií a projektov
Ingrid Gembická
referent evidencie majetku
Mgr. Karol Janík
referent správy majetku
Ing. Marta Knapová
projektová manažérka stavebných investícií
Ing. Miroslav Miklovič
projektový manažér stavebných investícií
Vladimíra Mikušiaková, MBA
referát súpisných čísel a registra adries
Ing. Juraj Voleský
projektový manažér stavebných investícií

Referát správy majetku, investícií a projektov
1. zabezpečuje prípravu a realizáciu investičných akcií mestskej časti – asanácia, rekonštrukcia a výstavba stavebných objektov (aj parkoviská, inžinierske siete a pod.) ,
2. navrhuje spracovanie návrhov technických riešení investičných akcií,
3. zabezpečuje podklady pre prípravu verejného obstarávania, zmluvy o dielo a objednávky na investičné akcie,
4. zabezpečuje vypracovanie architektonických štúdií, projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné rozhodnutie a realizačné projekty pre investičné akcie, kontrolu projektu, rozpočtu a výkazu výmer a zabezpečuje prípadné zmeny vyvolané počas realizácie,
5. zabezpečuje vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií ku konaniam v súlade so stavebným zákonom, podklady pre stavebné a kolaudačné rozhodnutia stavieb mestskej časti na stavby investičnej výstavby mestskej časti,
6. vykonáva stavebný a technický dozor na stavbách VIV, protokolárne odovzdanie staveniska a prevzatie diela,
7. zabezpečuje odborné posudky špecialistov,
8. zabezpečuje ponuky od dodávateľov na stavby VIV,
9. pripravuje podklady pre výberové konania na dodávateľov štúdií, projektov pre stavebné povolenie, dodávateľov stavieb a stavebných prác v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
10.pripravuje podklady a následné monitorovacie správy k projektom financovaným z eurofondov,
11.zabezpečuje evidenciu a kontrolu plnenia objednávok, zmlúv a kontrolu faktúr v súvislosti s investičnými akciami,
12.vystavuje kvitanciu (súhlas s výmazom záložného práva) a na základe žiadostí vlastníkov bytov zabezpečuje výmaz zaniknutého záložného práva na listoch vlastníctva v súvislosti s poskytnutými zľavami pri odpredaji bytov do osobného vlastníctva,
13.zabezpečuje protokolárne preberanie a odovzdávanie nebytových priestorov na základe kúpnej alebo nájomnej zmluvy,
14.vypracúva návrhy zmlúv a uzatvára nájomné zmluvy s nájomcami nebytových priestorov a pozemkov, ktoré sú zverené do správy mestskej časti, resp. sú v jej vlastníctve, sleduje užívanie nebytových priestorov a pozemkov podľa uzatvorených zmlúv a ich ukončenie,
15.vykonáva evidenciu a správu nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov a pozemkov, ktoré sú zverené do správy mestskej časti, resp. sú v jej vlastníctve.
16.vybavuje požiadavky od nájomcov nebytových priestorov a pozemkov týkajúce sa uzatvorených zmlúv, príp. nedodržania zmlúv, súhlasy so stavebnými a inými úpravami, okrem súhlasných stanovísk stavebného úradu,
17.vydáva stanoviská mestskej časti k začatiu činnosti z majetkového hľadiska (líniové stavby),
18.vypracováva a predkladá návrhy na rokovania komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva týkajúce sa prevodov, prenájmov nehnuteľného majetku a návrhy súvisiace s majetkovoprávnym nakladaním s majetkom mestskej časti
19.vedie evidenciu a zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie majetku, ktorý podľa platnej legislatívy prislúcha do správy alebo vlastníctva mestskej časti,
20.vypracúva návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, zabezpečuje a vypracúva zápisy, zmeny, opravy v katastri nehnuteľností a v rámci svojej pôsobnosti aj ďalšie úkony, ktoré súvisia s evidenciou v katastri nehnuteľností
21.vypracúva návrhy a uzatvára kúpne zmluvy na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mestskej časti alebo zverených do správy Hlavným mestom SR Bratislavou a zmluvy, ktoré podliehajú evidencii v katastri nehnuteľností a návrhy a uzatváranie zmlúv na kúpu pozemkov a nebytových priestorov do vlastníctva mestskej časti,
22.v spolupráci s ekonomickým oddelením sleduje úhradu platieb za predaj a prenájom nehnuteľností,
23.spracováva a pripravuje podklady na vydanie súhlasov na prenájom a predaj nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy,
24.pripravuje podklady pre súdne konania,
25.pripravuje podklady a organizačne zabezpečuje inventarizácie majetku, spracováva výsledky čiastkových inventarizačných komisií pre ústrednú inventarizačnú komisiu, prípadne pre škodovú komisiu, spracováva návrhy a podklady na vyradenie neupotrebiteľného prípadne nepoužiteľného
majetku a predkladá ich ústrednej inventarizačnej komisii a organizačne zabezpečuje likvidáciu vyradeného majetku, prípadne jeho odpredaj,
26.vedie agendu pasportizácie za majetok mestskej časti – evidencia nehnuteľného majetku, zvereného majetku do správy mestskej časti, majetku v nájme mestskej časti, vedie evidenciu nakladania s týmto majetkom a k tomu príslušnú dokumentáciu,
27.vedie agendu registrovaných záhradkárskych osád, kde má mestská časť majetkový vzťah,
28.vedie evidenciu verejných a dražobných vyhlášok a ich zverejňovanie za právnické osoby
29.zverejňuje informácie o realizácii líniových stavieb na území mestskej časti,
30.zabezpečuje úhrady faktúr za energie v prenajatých nehnuteľnostiach MČ.

Súpisné čísla, register adries a registratúra:
1. vydáva potvrdenia o určení súpisných a orientačných čísiel stavbám na základe kolaudačných rozhodnutí a majetkovoprávneho vzťahu k pozemku pod stavbou,
2. vydáva rozhodnutia o zmene a zrušení súpisných a orientačných čísiel,
3. vykonáva prečíslovanie stavieb označených evidenčnými číslami za súpisné,
4. zakladá a archivuje všetku dokumentáciu týkajúcu sa súpisných čísiel, osobitne podľa druhu stavby (chaty, garáže, stavby určené na bývanie,…),
5. vydáva potvrdenia o určení súpisných čísiel na stavby a potvrdenia o veku stavieb v rámci dostupnej dokumentácie,
6. zabezpečuje hlásenie o vydaných potvrdeniach o určení súpisných, orientačných, číslach a zmenách stavieb pre hlavné mesto Bratislavu,
7. zabezpečuje evidenciu v registri adries a opravy a zmeny v registri adries (adresné body, súpisné a orientačné čísla),
8. zabezpečuje kontrolu dodržiavania registratúrneho plánu a registratúrneho poriadku zamestnancami mestskej časti a kontrolu registratúry odovzdávanej zamestnancami,
9. zabezpečuje komunikáciu s externým dodávateľom služieb registratúry v rámci dodržiavania podmienok zmluvy, ich úpravy, prípravy verejného obstarávania na služby registratúry atď.