A A A

Kontakt

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Ut: -
  • Str: 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  • Štv: -
  • Pia: 08:00 - 12:00
Ing.Róbert Pajdlhauser
zástupca starostu

Náplň pracovných činností útvaru
Poverený zástupca starostu je oprávnený zastupovať starostu v nasledovnom rozsahu:
I. V čase neprítomnosti starostu vykonáva zástupca starostu nasledovné právomoci starostu:
a) vykonáva správu mestskej časti v rozsahu, ktorý jej určí starosta,
b) zastupuje mestskú časť vo vzťahu k orgánom verejnej správy, fyzickým osobám a právnickým osobám,
c) podpisuje písomnosti mestskej časti podľa poverenia starostu okrem rozhodnutí vydávaných v správnom konaní.
II. V čase prítomnosti starostu vymedzuje kompetencie v oblastiach:
a) zabezpečovania a plnenia úloh kultúrnospoločenského života obyvateľov mestskej časti,
b) školstva a mládeže,
c) zabezpečovania a poskytovania sociálnych služieb obyvateľom mestskej časti,
d) spolupráce s mimovládnymi organizáciami.

V súlade s článkom II. ods. 4 poriadku odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a členov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača zástupcovi starostu bol udelený mesačný plat za výkon funkcie zástupcu starostu vo výške 1600 € v plnom pracovnom úväzku.