A A A

21.01.2022 – Služby


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje realizuje dopytovo-orientovaný projekt

POSILNENIE KOMUNITNEJ STAROSTLIVOSTI PROSTREDNÍCTVOM OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V MČ BRATISLAVA-RAČA II

DOPYTOVO-ORIENTOVANÝ PROJEKT

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Kód projektu v ITMS+: 312081BIF5
Miesto realizácie projektu: Mestská časť Bratislava-Rača
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01
Použitý systém financovania: systém refundácie
Trvanie projektu: december 2021 – november 2023
Hlavná aktivita projektu: poskytovanie opatrovateľskej služby

Účelom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je spolufinancovanie schváleného Projektu prijímateľa, a to poskytnutie NFP v rámci:


Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 8. REACT-EU
Investičná priorita: 13 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Špecifický cieľ: 8.1.1. Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Schéma pomoci:
Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021 uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021, štátna pomoc na službu všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7/3, 11.1.2012) a dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu.

Opis projektu:
Cieľom projektu „Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v MČ Bratislava-Rača II“ je poskytovanie terénnej (domácej) opatrovateľskej služby (ďalej len „OS“) na zvýšenie kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby možnosťou čo najdlhšieho zotrvania v ich prirodzenom domáco prostredí.

Projekt má 1 hlavnú aktivitu Poskytovanie OS v domácom prostredí, ktorú budú realizovať opatrovateľky pre občanov na území mestskej časti Bratislava-Rača. Podpora OS sa bude poskytovať v zmysle § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). V zmysle § 41 zákona o sociálnych službách – teda domáca OS sa bude poskytovať osobám so stupňom odkázanosti najmenej II a súčasne odkázaným na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Implementáciou tohto projektu sa prispeje k zníženiu negatívnych dopadov spôsobených pandémiou COVID-19 a zároveň sa zvýši odolnosť dotknutých oblastí na zvládnutie podobných situácii v budúcnosti.
Výzva je zameraná na cieľovú skupinu: plnoleté fyzické osoby a deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby a zamestnancov vykonávajúcich politiku a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore. Významnými užívateľmi výsledkov projektu budú aj rodiny osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba, širšia sociálna sieť klientov a aj miestna komunita.

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:
50 osôb využije nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykovanie služieb sociálneho začlenenia,
19 zamestnancov bude poskytovať sociálne alebo asistenčné služby
Výška nenávratného finančného príspevku: 285 600,00 EUR

Výsledok projektu:
Realizáciou projektu sa prispeje v Mestskej časti Bratislava-Rača zvýšeniu informovanosti verejnosti o opatrovateľskej službe,
podpore zotrvania odkázaných osôb v prirodzenom domácom prostredí, poskytovaniu domácej OS v potrebnom rozsahu pri udržaní vysokej kvality,
podpore samostatnosti odkázaných osôb, posilneniu ľudskej dôstojnosti, rozvoju kvalitnej OS v domácich podmienkach ako alternatívy k pobytovým sociálnym službám pre občanov s vyšším stupňom odkázanosti, prevencia vyčerpania členov prirodzenej sociálnej siete pri čakaní na uvoľnenie miesta v pobytových službách, podpore zosúladenia pracovného a rodinného života členov rodín odkázaných fyzických osôb,
vytváraniu podmienok prostredníctvom kvalitného poradenstva a následne poskytovanej domácej OS pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, rozširovanie spektra sociálnych služieb pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom, podpore odborného rozvoja pracovníkov v pozícii opatrovateľ/opatrovateľka s dôrazom na poskytovanie kvalitnej sociálnej služby v prirodzenom prostredí klienta.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk www.ec.europa.eu www.mpsvr.sk