A A A

Prihlášky detí do materských škôl treba podať od 15. do 17. mája 2023

pridané: 16.03.2023 kategória:
Prihlášky detí do materských škôl treba podať od 15. do 17. mája 2023

Oznámenie o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024 a o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača v súlade s § 59 a § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024:

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok sa podávajú

od pondelka 15. mája 2023 do stredy 17. mája 2023 vrátane.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe vyplnenej žiadosti podpísanej oboma zákonnými zástupcami, ktorú predloží riaditeľovi MŠ alebo zástupcovi riaditeľa pre materskú školu, a to kompletne vyplnenú, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ materskej školy vystaví rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy.

Všeobecné podmienky pre prijatie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača
Do materských škôl (ďalej len „MŠ“) budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijaté tie deti, ktoré budú spĺňať tieto všeobecné podmienky:

a)  pre dieťa, ktoré dovŕšilo k 31.8.2023 fyzický vek 5 rokov a má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je predprimárne vzdelávanie povinné,
b)  zákonný zástupca dieťaťa je zamestnancom školy alebo zamestnancom zriaďovateľa školy,
c)  trvalý pobyt zákonných zástupcov dieťaťa a dieťaťa v mestskej časti Bratislava-Rača, ak zákonní zástupcovia sú manželmi alebo žijú v spoločnej domácnosti; v ostatných prípadoch trvalý pobyt aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa a dieťaťa v mestskej časti Bratislava-Rača,
d)  sociálne znevýhodnené prostredie dieťaťa – potvrdené predložením potvrdenia z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tejto skutočnosti,
e)  k 31.8.2023 dieťa dovŕši fyzický vek štyri roky,
f)  predošlé umiestnenie staršieho súrodenca v tej istej MŠ,
g)  k 31.8.2023 dieťa dovŕši fyzický vek tri roky,
h)  ďalšie kritéria na prijímanie detí do MŠ určené v školskom alebo organizačnom poriadku má každá materská škola.
V materských školách je možné umiestniť aj deti s trvalým bydliskom mimo územia mestskej časti Bratislava-Rača za predpokladu, že to kapacitné možnosti MŠ umožnia.
Riaditeľ MŠ rozhodne o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, priestorové, personálne a iné potrebné podmienky.

Ďalšie informácie a tlačivá na stiahnutie nájdete tu: https://www.raca.sk/zapis-do-materskej-skoly/