A A A

Európske voľby sa budú konať vo všetkých krajinách EÚ vrátane Slovenska v termíne 6. – 9. júna 2024.

Oznam:
Preberanie „delegátiek“ do okrskových volebných komisií (OkVK) sa končí 9.apríla 2024 do 24 hodiny.

Pre tento účel bude v budove MÚ na Kubačovej 21 zriadená služba pre prevzatie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie dňa 9.4.2024 (utorok) od 8:00 do 24:00 hodiny (podateľňa) e-mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie jarmila.durikova@raca.sk korešpondenčná adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Mestská časť Bratislava-Rača
Mgr. Michal Drotován starosta
Miestny úrad
Kubačova 21
831 06 Bratislava-Rača

Kontaktná osoba : Mgr. Ďuríková, mobil 0905 493 433, tel.:02/49 11 24 62


Všetky informácie k voľbám do Európskeho parlamentu 2024: https://www.minv.sk/?volby-ep
A tiež tu: https://elections.europa.eu/sk/


Kontaktná osoba pre MČ Bratislava-Rača:

Mgr. Jarmila Ďuríková

Telefón: 02/49 11 24 62

Mail: jarmila.durikova@raca.sk

Kontaktná adresa:

Mestská časť Bratislava-Rača

Miestny úrad

Kubačova 7483/21

831 06  Bratislava-Rača