A A A

Výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľov/riaditeliek MŠ v Rači

pridané: 26.02.2024 kategória: Oznamy
Výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľov/riaditeliek MŠ v Rači

Mestská časť Bratislava-Rača podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Barónka, Materskej školy Cyprichova, Materskej školy Pri šajbách a Materskej školy Tbiliská.

Podklady k výberovým konaniam nájdete v sekcii Pracovné príležitosti.

Písomné prihlášky je potrebné poslať alebo osobne doručiť v zalepenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, najneskôr do 20. marca 2024.