A A A

Výrub invazívnych drevín

pridané: 15.02.2023 kategória: Oznamy
Výrub invazívnych drevín

Mestská časť Bratislava-Rača vyzvala v zmysle § 14 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 150/2019 Z.z.“) vlastníka pozemku registra „C“ par. č. 17400/28 k.ú. Rača na vykonanie nápravných opatrení – vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z., a to odstránením zo svojho pozemku invázny nepôvodný druh drevín javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides).

Mestská časť Bratislava-Rača vyzvala v zmysle § 14 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 150/2019 Z.z.“) vlastníka pozemku registra „C“ par. č. 17400/28 k.ú. Rača na vykonanie nápravných opatrení – vykonať opatrenia na zabezpečenie plnenia povinnosti vyplývajúcej z § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z., a to odstránením zo svojho pozemku invázny nepôvodný druh drevín javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides).

Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie okrem druhov podľa odsekov 3 a 4 a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu.

V dňoch od 15.02.2023 bude z pozemku registra „C“ par. č. 17400/28 k.ú. Rača odstránených 21 ks stromov, ktoré budú v najbližších mesiacoch nahradené výsadbou nových listnatých drevín v existujúcich pásoch zelene pozdĺž chodníka a cyklotrasy.

Rovnako aj Mestská časť Bratislava-Rača odstraňuje invázne dreviny, ktoré rastú
na pozemkoch vo vlastníctve a v správe Mestskej časti Bratislava-Rača: za posledné dni boli odstránené 4 ks stromov druh javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) v okolí Základnej školy Plickova, kde momentálne prebieha rekonštrukcia a následne budú realizované sadové úpravy a plánované je odstránenie drevín druh pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) z pásu zelene pri parkovisku na Cígeľskej ulici.

Viac informácií o nepôvodných a inváznych druhoch nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky: http://www.sopsr.sk/invazne-web/.