A A A

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú podávať 13. a 14. mája

pridané: 04.04.2024 kategória: Oznamy,Školstvo
Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú podávať 13. a 14. mája

Oznámenie o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025 a o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača v súlade s § 59, § 59a a § 59b zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok sa podávajú:

v pondelok 13. mája 2024 a v utorok 14. mája 2024 (2 dni).

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe podania vyplnenej žiadosti podpísanej oboma zákonnými zástupcami, ktorá sa predloží riaditeľovi MŠ alebo zástupcovi riaditeľa pre materskú školu, a to kompletne vyplnená, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ materskej školy vystaví rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy najneskôr do 30. júna 2024.

Bližšie informácie o prijatí dieťaťa do materskej školy nájdete na raca.sk.