A A A

Kontakt

Ekonomické oddelenie
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Anna Dudáková

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo
prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú
prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti .
Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Daňovník je povinný písomne oznámiť podaním priznania k dani umiestnenie
nevýherného hracieho prístroja správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením údajov
a) názov alebo meno daňovníka,
b) adresa sídla alebo miesta podnikania daňovníka,
c) dátum začatia prevádzkovania predajného automatu.

Názov Cena
Daň za jeden nevýherný hrací prístroj 665,00 €

Daň je možné uhradiť poštovou poukážkou, bezhotovostným bankovým prevodom na účet mestskej časti Bratislava-Rača, IBAN: SK07 0900 0000 0051 7080 1575, SLSP, a.s. alebo prostredníctvom online platby dostupnej na web stránke mestskej časti Bratislava-Rača a platbu označiť variabilným symbolom uvedenom v Rozhodnutí. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné uviesť do poznámky identifikačné údaje.

Poplatok do 300,- Eur vrátane je možné uhradiť v hotovosti do pokladne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača počas stránkových hodín. Poplatok nad 300,- Eur je v pokladni miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača počas stránkových hodín možné uhradiť v zmysle § 55 daňového poriadku len bezhotovostne prostredníctvom platobného terminálu.