A A A

Kontakt

Oddelenie kultúry a športu
  • Nemecký kultúrny dom, Barónka 3 (kultúra), Alstrova 249 (šport a komunikácia)
Mgr. Marek Porvazník

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Organizátor je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie v mestskej časti Rača, Mestskej polícii a riaditeľstvu Policajného zboru SR v  termíne najmenej 7 dní pred jeho konaním. Ak sa má podujatie konať mimo priestorov používaných na tieto účely, je organizátor povinný predložiť k oznámeniu aj súhlas oprávnených vlastníkov, prípadne užívateľov priestorov. Ak po ohlásení podujatia nastanú zmeny, treba ich oznámiť bezodkladne. Mestská časť má právo zakázať podujatie v prípade, ak by účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo by podujatie ohrozovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie. Organizátor zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom. Po skončení podujatia je organizátor povinný zabezpečiť poriadok v priestoroch a na priestranstvách, kde sa podujatie konalo.

Mestská časť Bratislava – Rača upozorňuje organizátorov podujatí, že konanie podujatí po 22.00 h. na verejných priestranstvách je z dôvodu zabezpečenia nočného kľudu zakázané!

Mestská časť si vyhradzuje právo vyžadovať pri oznámení o konaní verejných kultúrnych a športových podujatí splnenie požiarnych, bezpečnostných, hygienických predpisov, schválený projekt dopravy a pod.
Pri organizovaní podujatia je organizátor povinný dodržiavať všetky súvisiace právne predpisy a Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača a hlavného mesta SR Bratislavy , najmä:
VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 8/1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy a VZN č. 6/2012 o miestnych daniach.

Vyplnené priložené tlačivo