A A A

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Mgr. Martina Fratričová

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Mestská časť Bratislava-Rača na základe pravidiel, ktoré boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača č. 276/18/11/P poskytuje jednorazovú finančnú výpomoc pre občanov mestskej časti, ktorí sú v nej prihlásení na trvalý pobyt.
Jednorazová  finančná výpomoc sa priznáva/nepriznáva na základe podanej žiadosti:

  • dôchodcom, invalidným občanom, nezamestnaným

Pri posudzovaní sa zohľadňuje príjem žiadateľa resp. spoločne posudzovaných osôb, náklady na domácnosť a zdravotný stav občana.

Je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o poskytnutie jednorazovej peňažnej výpomoci ak sa jedná o dôchodcu, invalidného občana alebo nezamestnaného.

Žiadosti sú k dispozícii aj na oddelení pre sociálne veci a na prvom kontakte. Odporúčame, aby žiadateľ predtým ako si podá žiadosť do podateľne využil možnosť sociálneho poradenstva s referentom oddelenia pre sociálne veci. Následne bude žiadosť spracovaná. Na základe podanej žiadosti sa vykonáva sociálne šetrenie v mieste bydliska žiadateľa. Návrh na priznanie finančnej výpomoci predkladá referent oddelenia pre sociálne veci iba pri splnení podmienok určených uznesením.

Priznanú peňažnú výpomoc  si žiadateľ preberie osobne v pokladni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava.