EIA


Úradná tabuľa stavebného úradu – v súlade s § 35 ods. 2, § 42 ods. 6, § 58a ods. 3 a § 69 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA). Všetky informácie o právoplatných rozhodnutiach vydaných v zisťovacom konaní a záverečné stanoviská nájdete TU
 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 29.09.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-28 – Verejné osvetlenie
  EIA
 • 29.09.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO 31.6.2 Cestná dopravná signalizácia, SO 31.6.3 Prekládky verejného osvetlenia
  EIA
 • 29.09.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO 31.6.4 Úprava vodovodných šácht
  EIA
 • 29.09.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-03 – Polyfunkčný objekt B1 + OV3
  EIA
 • 21.09.2022
  Stavebné povolenie: "Logistický areál DOAS" SO 19 Komunikácie a spevnené plochy
  EIA
 • 21.09.2022
  Logistický areál DOAS - SO 19 Komunikácie a spevnené plochy - Podmienky pre realizáciu navrhovanej činnosti ........
  EIA
 • 21.09.2022
  Logistický areál DOAS , SO 19 Komunikácie a spevnené plochy: Oznámenie o účasti verejnosti v povoľovacom konaní
  EIA
 • 21.09.2022
  Logistický areál DOAS SO 19 Komunikácie a spevnené plochy, hlavné opatrenia na predchádzanie ..........
  EIA
 • 06.09.2022
  Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-13 Podzemná garáž G3, SO-10 Bytový dom C3 + Materská škôlka, SO-17 Občianska vybavenosť OV6
  EIA
 • 24.08.2022
  Rozhodnutie EIA Hroznový sad
  EIA
 • 29.07.2022
  Oznámenie o podaní žiadosti na vydanie stavebného povolenia - informácia: "Logistický areál DOAS", SO 17 verejné osvetlenie
  EIA
 • 21.07.2022
  Reštaurácia rýchleho občerstvenia "BURGER KING" - informácia
  EIA
 • 21.07.2022
  Reštaurácia rýchleho občerstvenia "BURGER KING" - informácia
  EIA
 • 28.06.2022
  Rozhodnutie Zmeny a doplnky Územný plán mesta Svätý Jur
  EIA
 • 26.04.2022
  Oznámenie verejnosti – Zmeny a doplnky 08 Územného plánu hl. mesta SR Bratislava, rok 2007 - SEA
  EIA
 • 06.04.2022
  kolaudačné rozhodnutie: „Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS“ stavebné objekty: SO 501 – Prípojka VN elektro, SO 504 – Transformačná stanica stavebníka: VI Group Rendez s.r.o., Roľnícka 157, 831 07 Bratislava
  EIA
 • 14.01.2022
  Modernizácia železničného uzla Bratislava-VÝCHOD - EIA
  EIA
 • 28.12.2021
  Rozhodnutie OU BA Logisticko-priemyselný park Na pántoch - EIA
  EIA
 • 20.12.2021
  Logistický areál DOAS – oznámenie o podaní žiadosti na vydanie stavebného povolenia – informácia, stavebné objekty.
  EIA
 • 20.12.2021
  Logistický areál DOAS – oznámenie o podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia-informácia, komunikácie.
  EIA
 • 24.06.2021
  Stavebné povolenie: „SMART HALA“ v areáli LOGIS Invest, a.s., Bratislava, stavebný objekt SO 03 Areálové spevnené plochy.
  EIA
 • 27.04.2021
  Stavebné povolenie:" SMART HALA" v areáli LOGIS Invest, a.s., Bratislava, Stavebné objekty SO 01, SO 02, SO 06 - SO 12
  EIA
 • 27.04.2021
  Príloha k stavebnému povoleniu „SMART HALA“ v areáli Logis Invest, a.s., Bratislava, stavebné objekty SO 01, SO 02, SO 06 – SO 12
  EIA
 • 22.04.2021
  Oznámenie o začatí stavebného konania „Obytný súbor Rínok Rača“
  Správne konania
 • 11.02.2021
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie - informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-32 – PoPožiarna nádrž“
  EIA
 • 24.11.2020
  DOLNY SLANEC, Hlavne mesto SR Bratislava, stavebné konanie ver.osvetlenie komunikacie INFORMACIA
  EIA
 • 24.11.2020
  DOLNY SLANEC, Hlavne mesto SR Bratislava, stavebné konanie KOMUNIKÁCIA - INFORMACIA
  EIA
 • 24.11.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie na stavbu „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy“, od 24.11.2020
  EIA
 • 05.11.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie – informácia: „Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS“, stavba na pozemkoch registra „C“-KN parcelné čísla 4784/143, 4784/144, 4784/260, 4757/4, 4784/283 v katastrálnom území Rača v Bratislave
  EIA
 • 07.09.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie-informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy – SO 31.4.2 Úprava križovatky Kubačova - Sadmelijská“
  EIA
 • 07.09.2020
  Žiadost o stavebné povolenie „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy – SO 31.4.2 Úprava križovatky Kubačova - Sadmelijská“
  EIA
 • 25.08.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením-informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-07 – Bytový dom C3 + Materská škôlka a SO-17 – Občianska vybavenosť OV6“
  EIA
 • 25.08.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením-informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-13 – Podzemná garáž G3“
  EIA
 • 10.08.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-13 – Podzemná garáž G3“
  EIA
 • 10.08.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-07 – Bytový dom C3 + Materská škôlka a SO-17 – Občianska vybavenosť OV6“
  EIA
 • 31.07.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie – informácia: „SMART HALA“ v areáli LOGIS Invest, a.s. Bratislava.
  EIA
 • 10.07.2020
  Oznámenie o podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia – informácia. Stavba: „Logistický areál DOAS“
  EIA
 • 15.05.2020
  Rozšírenie výrobnych kapacít spoločnosti ZAPA - informácia
  EIA
 • 20.04.2020
  OBYTNÝ SÚBOR Dolný Slanec, bytové domy, žiadosť o stavebné povolenie , INFORMÁCIA
  EIA
 • 31.03.2020
  Obytný súbor Dolný Slanec - Plynovod, NN - informácia
  EIA
 • 31.03.2020
  OBYTNÝ SÚBOR DOLNÝ SLANEC-KOMUNIKÁCIA-INFORMÁCIA
  EIA
 • 03.02.2020
  Doposlanie k územnému rozhodnutiu č.400/477/2020/SU-LU zo dňa 14.01.2020
  EIA
 • 23.01.2020
  Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS
  Správne konania
 • 27.03.2019
  Vyžiadanie záväzného stanoviska - Obytný súbor Malé Krasňany
  EIA
 • 26.03.2019
  Obytný súbor Malé Krasňany - SO 213.1 e Predĺženie cyklotrasy - oznámenie o podaní žiadosti o dodatočné stavebné povoleni
  EIA
 • 12.02.2019
  Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ bytové domy a OV .
  Správne konania
 • 14.11.2018
  Žiadosť Obytný súbor Rača Rínok objekty D
  EIA
 • 14.11.2018
  Žiadosť Obytný súbor Rača Rínok pri NKD spevnené plochy .
  EIA
 • 18.07.2018
  Obytný súbor Rača Rínok objekty .
  EIA
 • 18.07.2018
  Obytný súbor Rača Rínok inžinierske siete .
  EIA
 • 18.07.2018
  Obytný súbor Rača Rínok komunikácie .
  EIA


Úradná tabuľa orgánu ochrany prírody a krajiny pre konania o výrube drevín – v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)
 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 18.11.2019
  Oznámenie o začatí správneho konania – 2JTI, s.r.o.
  EIA
 • 01.04.2019
  B. D. Rača, s.r.o. - Rozhodnutie OU-BA-OSZP3-2019/015361-12/MAA
  EIA
 • 28.03.2019
  LBG aréna s.r.o. upovedomenie - zacatie konania
  EIA
 • 19.10.2018
  Upovedomenie účastníkov konania o predložení spisového materiálu odvolaciemu orgánu
  EIA
 • 20.07.2018
  Rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub drevín - B. D. Rača, s.r.o.
  EIA
 • 15.05.2018
  Oznámenie o ukončení správneho konania – GRUNT, a.s.
  EIA
 • 03.05.2018
  Výzva – vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia – B. D. Rača, s.r.o.
  EIA
 • 18.04.2018
  Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania – B. D. Rača, s.r.o.
  EIA
 • 06.02.2018
  Oznámenie o zaslaní odvolania na odvolací orgán – GRUNT, a.s
  EIA
 • 29.01.2018
  Upovedomenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Rača – GRUNT, a.s.
  EIA
 • 21.12.2017
  Rozhodnutia o vydaní súhlasu na výrub drevín – GRUNT, a.s.
  EIA
 • 03.11.2017
  Oznámenie o ukončení správneho konania – 2JTI, s.r.o.
  EIA
 • 06.03.2017
  Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín v súvislosti s realizáciou činnosti Obytný súbor RINOK Rača .
  EIA
 • 12.01.2017
  Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevin TLD, a.s. – nadobudnutie právoplatnosti .
  EIA


Stanoviská mestskej časti Bratislava - Rača ako povoľujúceho orgánu vydané v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

Stanoviská mestskej časti Bratislava - Rača ako dotknutej verejnosti vydané v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

Informácia hlavného mesta SR Bratislavy ako dotknutej obce pre verejnosť podľa zákona EIA