EIA


Úradná tabuľa stavebného úradu – v súlade s § 35 ods. 2, § 42 ods. 6, § 58a ods. 3 a § 69 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA). Všetky informácie o právoplatných rozhodnutiach vydaných v zisťovacom konaní a záverečné stanoviská nájdete TU
 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 09.01.2019
  Návrh na územné rozhodnutie „Rozšírenie výrobných kapacít spoločnosti ZAPA .
  EIA
 • 19.11.2018
  Stavebné povolenie - VN pripojka pre LBG
  EIA
 • 14.11.2018
  Stavebné konanie oznámenie „Obytný súbor Rínok Rača“ – BD a OV
  EIA
 • 14.11.2018
  Žiadosť Obytný súbor Rača Rínok objekty D
  EIA
 • 14.11.2018
  Žiadosť Obytný súbor Rača Rínok pri NKD spevnené plochy .
  EIA
 • 13.11.2018
  Stavebné konanie oznámenie „Obytný súbor Rínok Rača“ - siete
  EIA
 • 22.08.2018
  Prípojka VN k novej TS v objekte LBG aréna .
  EIA
 • 22.08.2018
  Oznámenie o konaní „LBG ARÉNA“ - prípojka VN.
  EIA
 • 18.07.2018
  Obytný súbor Rača Rínok objekty .
  EIA
 • 18.07.2018
  Obytný súbor Rača Rínok inžinierske siete .
  EIA
 • 18.07.2018
  Obytný súbor Rača Rínok komunikácie .
  EIA
 • 05.03.2018
  Žiadost o stavebne povolenie LBG arena - komunikacie .
  EIA


Úradná tabuľa orgánu ochrany prírody a krajiny pre konania o výrube drevín – v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)
 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 19.10.2018
  Upovedomenie účastníkov konania o predložení spisového materiálu odvolaciemu orgánu
  EIA
 • 20.07.2018
  Rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub drevín - B. D. Rača, s.r.o.
  EIA
 • 15.05.2018
  Oznámenie o ukončení správneho konania – GRUNT, a.s.
  EIA
 • 03.05.2018
  Výzva – vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia – B. D. Rača, s.r.o.
  EIA
 • 18.04.2018
  Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania – B. D. Rača, s.r.o.
  EIA
 • 06.02.2018
  Oznámenie o zaslaní odvolania na odvolací orgán – GRUNT, a.s
  EIA
 • 29.01.2018
  Upovedomenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Rača – GRUNT, a.s.
  EIA
 • 21.12.2017
  Rozhodnutia o vydaní súhlasu na výrub drevín – GRUNT, a.s.
  EIA
 • 03.11.2017
  Oznámenie o ukončení správneho konania – 2JTI, s.r.o.
  EIA
 • 06.03.2017
  Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín v súvislosti s realizáciou činnosti Obytný súbor RINOK Rača .
  EIA
 • 12.01.2017
  Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevin TLD, a.s. – nadobudnutie právoplatnosti .
  EIA


Stanoviská mestskej časti Bratislava - Rača ,ako povoľujúceho orgánu vydané v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

Stanoviská mestskej časti Bratislava - Rača ako dotknutej verejnosti vydané v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

Informácia hlavného mesta SR Bratislavy ako dotknutej obce pre verejnosť podľa zákona EIA