EIA


Úradná tabuľa stavebného úradu – v súlade s § 35 ods. 2, § 42 ods. 6, § 58a ods. 3 a § 69 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA). Všetky informácie o právoplatných rozhodnutiach vydaných v zisťovacom konaní a záverečné stanoviská nájdete TU
 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 18.10.2021
  Rozhodnutie o prerušení konania o stavebnom povolení „OBYTNÝ SÚBOR Dolný Slanec“, SO 205 Predĺženie komunikácie na Horskej ul., SO 206 Miestna komunikácia, smer Horská – Račianska ul.
  EIA
 • 13.10.2021
  Stavebné povolenie „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy, SO-31.6 - Úprava križovatky Žitná Hečkova
  EIA
 • 24.06.2021
  Stavebné povolenie: „SMART HALA“ v areáli LOGIS Invest, a.s., Bratislava, stavebný objekt SO 03 Areálové spevnené plochy.
  EIA
 • 27.04.2021
  Stavebné povolenie:" SMART HALA" v areáli LOGIS Invest, a.s., Bratislava, Stavebné objekty SO 01, SO 02, SO 06 - SO 12
  EIA
 • 27.04.2021
  Príloha k stavebnému povoleniu „SMART HALA“ v areáli Logis Invest, a.s., Bratislava, stavebné objekty SO 01, SO 02, SO 06 – SO 12
  EIA
 • 22.04.2021
  Oznámenie o začatí stavebného konania „Obytný súbor Rínok Rača“
  Správne konania
 • 11.02.2021
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie - informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-32 – PoPožiarna nádrž“
  EIA
 • 24.11.2020
  DOLNY SLANEC, Hlavne mesto SR Bratislava, stavebné konanie ver.osvetlenie komunikacie INFORMACIA
  EIA
 • 24.11.2020
  DOLNY SLANEC, Hlavne mesto SR Bratislava, stavebné konanie KOMUNIKÁCIA - INFORMACIA
  EIA
 • 24.11.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie na stavbu „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy“, od 24.11.2020
  EIA
 • 05.11.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie – informácia: „Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS“, stavba na pozemkoch registra „C“-KN parcelné čísla 4784/143, 4784/144, 4784/260, 4757/4, 4784/283 v katastrálnom území Rača v Bratislave
  EIA
 • 07.09.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie-informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy – SO 31.4.2 Úprava križovatky Kubačova - Sadmelijská“
  EIA
 • 07.09.2020
  Žiadost o stavebné povolenie „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy – SO 31.4.2 Úprava križovatky Kubačova - Sadmelijská“
  EIA
 • 25.08.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením-informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-07 – Bytový dom C3 + Materská škôlka a SO-17 – Občianska vybavenosť OV6“
  EIA
 • 25.08.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením-informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-13 – Podzemná garáž G3“
  EIA
 • 10.08.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-13 – Podzemná garáž G3“
  EIA
 • 10.08.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-07 – Bytový dom C3 + Materská škôlka a SO-17 – Občianska vybavenosť OV6“
  EIA
 • 31.07.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie – informácia: „SMART HALA“ v areáli LOGIS Invest, a.s. Bratislava.
  EIA
 • 10.07.2020
  Oznámenie o podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia – informácia. Stavba: „Logistický areál DOAS“
  EIA
 • 15.05.2020
  Rozšírenie výrobnych kapacít spoločnosti ZAPA - informácia
  EIA
 • 20.04.2020
  OBYTNÝ SÚBOR Dolný Slanec, bytové domy, žiadosť o stavebné povolenie , INFORMÁCIA
  EIA
 • 31.03.2020
  Obytný súbor Dolný Slanec - Plynovod, NN - informácia
  EIA
 • 31.03.2020
  OBYTNÝ SÚBOR DOLNÝ SLANEC-KOMUNIKÁCIA-INFORMÁCIA
  EIA
 • 03.02.2020
  Doposlanie k územnému rozhodnutiu č.400/477/2020/SU-LU zo dňa 14.01.2020
  EIA
 • 23.01.2020
  Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS
  Správne konania
 • 27.03.2019
  Vyžiadanie záväzného stanoviska - Obytný súbor Malé Krasňany
  EIA
 • 26.03.2019
  Obytný súbor Malé Krasňany - SO 213.1 e Predĺženie cyklotrasy - oznámenie o podaní žiadosti o dodatočné stavebné povoleni
  EIA
 • 12.02.2019
  Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ bytové domy a OV .
  Správne konania
 • 12.02.2019
  Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ siete .
  Správne konania
 • 14.11.2018
  Žiadosť Obytný súbor Rača Rínok objekty D
  EIA
 • 14.11.2018
  Žiadosť Obytný súbor Rača Rínok pri NKD spevnené plochy .
  EIA
 • 18.07.2018
  Obytný súbor Rača Rínok objekty .
  EIA
 • 18.07.2018
  Obytný súbor Rača Rínok inžinierske siete .
  EIA
 • 18.07.2018
  Obytný súbor Rača Rínok komunikácie .
  EIA


Úradná tabuľa orgánu ochrany prírody a krajiny pre konania o výrube drevín – v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)
 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 22.07.2021
  Sympatia Group, a.s., v zastúpení Mgr. Marekom Bíleným – Rozhodnutie o prerušení konania
  EIA
 • 18.11.2019
  Oznámenie o začatí správneho konania – 2JTI, s.r.o.
  EIA
 • 01.04.2019
  B. D. Rača, s.r.o. - Rozhodnutie OU-BA-OSZP3-2019/015361-12/MAA
  EIA
 • 28.03.2019
  LBG aréna s.r.o. upovedomenie - zacatie konania
  EIA
 • 19.10.2018
  Upovedomenie účastníkov konania o predložení spisového materiálu odvolaciemu orgánu
  EIA
 • 20.07.2018
  Rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub drevín - B. D. Rača, s.r.o.
  EIA
 • 15.05.2018
  Oznámenie o ukončení správneho konania – GRUNT, a.s.
  EIA
 • 03.05.2018
  Výzva – vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia – B. D. Rača, s.r.o.
  EIA
 • 18.04.2018
  Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania – B. D. Rača, s.r.o.
  EIA
 • 06.02.2018
  Oznámenie o zaslaní odvolania na odvolací orgán – GRUNT, a.s
  EIA
 • 29.01.2018
  Upovedomenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Rača – GRUNT, a.s.
  EIA
 • 21.12.2017
  Rozhodnutia o vydaní súhlasu na výrub drevín – GRUNT, a.s.
  EIA
 • 03.11.2017
  Oznámenie o ukončení správneho konania – 2JTI, s.r.o.
  EIA
 • 06.03.2017
  Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín v súvislosti s realizáciou činnosti Obytný súbor RINOK Rača .
  EIA
 • 12.01.2017
  Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevin TLD, a.s. – nadobudnutie právoplatnosti .
  EIA


Stanoviská mestskej časti Bratislava - Rača ako povoľujúceho orgánu vydané v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

Stanoviská mestskej časti Bratislava - Rača ako dotknutej verejnosti vydané v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

Informácia hlavného mesta SR Bratislavy ako dotknutej obce pre verejnosť podľa zákona EIA