EIA


Úradná tabuľa stavebného úradu – v súlade s § 35 ods. 2, § 42 ods. 6, § 58a ods. 3 a § 69 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)
 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 20.11.2017
  Rozhodnutie o umiestnení stavby „Obytný súbor Rínok Rača“ .
  EIA
 • 08.11.2017
  Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Obytný súbor Dolný Slanec“ Bratislava-Rača
  EIA
 • 28.08.2017
  Obytný súbor Zlaté Krídlo Rača,Bratislava v lokalite Rača
  EIA
 • 15.08.2017
  UR – oboznámenie s podkladmi Obytný súbor Rínok Rača
  EIA
 • 12.04.2017
  Obytný súbor Zlaté Krídlo Rača, Bratislava objekt SO 102 – komunikácie, spevnené plochy a parkoviská .
  EIA


Úradná tabuľa orgánu ochrany prírody a krajiny pre konania o výrube drevín – v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)
 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 28.11.2017
  Výzva - vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia – GRUNT, a.s.“.
  EIA
 • 08.11.2017
  Upovedomenie o začatí konania spol. GRUNT, o vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestno
  EIA
 • 03.11.2017
  Oznámenie o ukončení správneho konania – 2JTI, s.r.o.
  EIA
 • 08.09.2017
  Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín v súvislosti s realizáciou činnosti Obytný súbor RINOK Rača
  EIA
 • 05.06.2017
  Oznámenie o zaslaní odvolania na odvolací orgán - 2JTI, s.r.o.
  EIA
 • 06.03.2017
  Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín v súvislosti s realizáciou činnosti Obytný súbor RINOK Rača .
  EIA
 • 12.01.2017
  Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevin TLD, a.s. – nadobudnutie právoplatnosti .
  EIA


Stanoviská mestskej časti Bratislava - Rača ,ako povoľujúceho orgánu vydané v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

Stanoviská mestskej časti Bratislava - Rača ako dotknutej verejnosti vydané v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

Informácia hlavného mesta SR Bratislavy ako dotknutej obce pre verejnosť podľa zákona EIA