EIA


Úradná tabuľa stavebného úradu – v súlade s § 35 ods. 2, § 42 ods. 6, § 58a ods. 3 a § 69 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA). Všetky informácie o právoplatných rozhodnutiach vydaných v zisťovacom konaní a záverečné stanoviská nájdete TU
  • Dátum
    Názov
    Typ
    Súbor
  • 24.11.2020
    DOLNY SLANEC, Hlavne mesto SR Bratislava, stavebné konanie ver.osvetlenie komunikacie INFORMACIA
    EIA
  • 24.11.2020
    DOLNY SLANEC, Hlavne mesto SR Bratislava, stavebné konanie KOMUNIKÁCIA - INFORMACIA
    EIA
  • 24.11.2020
    Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie na stavbu „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy“, od 24.11.2020
    EIA
  • 05.11.2020
    Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie – informácia: „Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS“, stavba na pozemkoch registra „C“-KN parcelné čísla 4784/143, 4784/144, 4784/260, 4757/4, 4784/283 v katastrálnom území Rača v Bratislave
    EIA
  • 07.09.2020
    Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie-informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy – SO 31.4.2 Úprava križovatky Kubačova - Sadmelijská“
    EIA
  • 07.09.2020
    Žiadost o stavebné povolenie „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy – SO 31.4.2 Úprava križovatky Kubačova - Sadmelijská“
    EIA
  • 25.08.2020
    Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením-informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-07 – Bytový dom C3 + Materská škôlka a SO-17 – Občianska vybavenosť OV6“
    EIA
  • 25.08.2020
    Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením-informácia „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-13 – Podzemná garáž G3“
    EIA
  • 10.08.2020
    Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-13 – Podzemná garáž G3“
    EIA
  • 10.08.2020
    Oznámenie o podaní žiadosti o zmene stavby pred jej dokončením „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-07 – Bytový dom C3 + Materská škôlka a SO-17 – Občianska vybavenosť OV6“
    EIA
  • 31.07.2020
    Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie – informácia: „SMART HALA“ v areáli LOGIS Invest, a.s. Bratislava.
    EIA
  • 10.07.2020
    Oznámenie o podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia – informácia. Stavba: „Logistický areál DOAS“
    EIA
  • 15.05.2020
    Rozšírenie výrobnych kapacít spoločnosti ZAPA - informácia
    EIA
  • 20.04.2020
    OBYTNÝ SÚBOR Dolný Slanec, bytové domy, žiadosť o stavebné povolenie , INFORMÁCIA
    EIA
  • 31.03.2020
    Obytný súbor Dolný Slanec - Plynovod, NN - informácia
    EIA
  • 31.03.2020
    OBYTNÝ SÚBOR DOLNÝ SLANEC-KOMUNIKÁCIA-INFORMÁCIA
    EIA
  • 03.02.2020
    Doposlanie k územnému rozhodnutiu č.400/477/2020/SU-LU zo dňa 14.01.2020
    EIA
  • 23.01.2020
    Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS
    Správne konania
  • 27.03.2019
    Vyžiadanie záväzného stanoviska - Obytný súbor Malé Krasňany
    EIA
  • 26.03.2019
    Obytný súbor Malé Krasňany - SO 213.1 e Predĺženie cyklotrasy - oznámenie o podaní žiadosti o dodatočné stavebné povoleni
    EIA
  • 12.02.2019
    Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ bytové domy a OV .
    Správne konania
  • 12.02.2019
    Stavebné povolenie - „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK - RAČA“ siete .
    Správne konania
  • 14.11.2018
    Žiadosť Obytný súbor Rača Rínok objekty D
    EIA
  • 14.11.2018
    Žiadosť Obytný súbor Rača Rínok pri NKD spevnené plochy .
    EIA
  • 18.07.2018
    Obytný súbor Rača Rínok objekty .
    EIA
  • 18.07.2018
    Obytný súbor Rača Rínok inžinierske siete .
    EIA
  • 18.07.2018
    Obytný súbor Rača Rínok komunikácie .
    EIA


Úradná tabuľa orgánu ochrany prírody a krajiny pre konania o výrube drevín – v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)
  • Dátum
    Názov
    Typ
    Súbor
  • 07.01.2021
    LOGIS Invest, a.s. – Oznámenie o ukončení správneho konania
    EIA
  • 07.12.2020
    LOGIS Invest, a.s. – Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
    EIA
  • 18.11.2019
    Oznámenie o začatí správneho konania – 2JTI, s.r.o.
    EIA
  • 01.04.2019
    B. D. Rača, s.r.o. - Rozhodnutie OU-BA-OSZP3-2019/015361-12/MAA
    EIA
  • 28.03.2019
    LBG aréna s.r.o. upovedomenie - zacatie konania
    EIA
  • 19.10.2018
    Upovedomenie účastníkov konania o predložení spisového materiálu odvolaciemu orgánu
    EIA
  • 20.07.2018
    Rozhodnutie o vydaní súhlasu na výrub drevín - B. D. Rača, s.r.o.
    EIA
  • 15.05.2018
    Oznámenie o ukončení správneho konania – GRUNT, a.s.
    EIA
  • 03.05.2018
    Výzva – vyjadrenie k podkladom a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia – B. D. Rača, s.r.o.
    EIA
  • 18.04.2018
    Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania – B. D. Rača, s.r.o.
    EIA
  • 06.02.2018
    Oznámenie o zaslaní odvolania na odvolací orgán – GRUNT, a.s
    EIA
  • 29.01.2018
    Upovedomenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Rača – GRUNT, a.s.
    EIA
  • 21.12.2017
    Rozhodnutia o vydaní súhlasu na výrub drevín – GRUNT, a.s.
    EIA
  • 03.11.2017
    Oznámenie o ukončení správneho konania – 2JTI, s.r.o.
    EIA
  • 06.03.2017
    Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevín v súvislosti s realizáciou činnosti Obytný súbor RINOK Rača .
    EIA
  • 12.01.2017
    Konanie o vydaní súhlasu na výrub drevin TLD, a.s. – nadobudnutie právoplatnosti .
    EIA


Stanoviská mestskej časti Bratislava - Rača ako povoľujúceho orgánu vydané v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

Stanoviská mestskej časti Bratislava - Rača ako dotknutej verejnosti vydané v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

Informácia hlavného mesta SR Bratislavy ako dotknutej obce pre verejnosť podľa zákona EIA