A A A

Hlasovací preukaz

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. Tlačivo na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu nájdete nižšie.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

A) osobne

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

B) v listinnej podobe  

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),

Adresa na zaslanie žiadosti:         
Mestská časť Bratislava-Rača
Miestny úrad
Kubačova 21
831 06  Bratislava-Rača

C) elektronicky

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu treba zaslať e-mailom na  jarmila.durikova@raca.sk

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

• meno a priezvisko
• rodné číslo
• štátnu príslušnosť
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
• adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

D) prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.