Mestská polícia

Na zabezpečenie ochrany verejného poriadku zriadilo hlavné mesto Slovenska v roku 1991 poriadkový útvar, ktorý zodpovedá primátorovi a mestskému zastupiteľstvu, pričom jeho hlavnou úlohou je zabezpečovať verejný poriadok a ochranu životného prostredia v hlavnom meste a v mestských častiach. Mestská polícia chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Mestská polícia ďalej dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na verejných priestranstvách, ukladá a vyberá pokuty za priestupky. Mestská polícia hlavného mesta má v súčasnosti 255 príslušníkov v piatich okrskových staniciach, na staniciach Pultu centrálnej ochrany, jazdeckej polície a kynológie, vnútroorganizačnom a ekonomickom oddelení.

Mestskí policajti sa tiež podieľajú na záchranných prácach v prípade živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, oznamujú príslušným štátnym orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistia a ktorých riešenie nepatrí do ich pôsobnosti. Úlohou mestskej polície však nie je boj proti organizovanému zločinu.

Svoje poznatky týkajúce sa porušovania právnych prepisov môžete nahlasovať nonstop 24 hod denne na číslo 02/44 63 4804 (Operačné stredisko Nové Mesto) alebo 159. Račianskych okrskárov môžete kontaktovať aj mailom na msp@raca.sk.

Okrskári MČ Rača:

Alexander Turan
 turan

okrsok Rača

Tel.: 0902 921 186 


 

Radomír Hlučil
hlucil

okrsok Krasňany

Tel.: 0902 921 713  

Jozef Valo
valo

okrsok Východné

Tel.: 0902 921 182