Nájom obecného bytu

Kontakt

Oddelenie pre sociálne veci
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Mgr. Martina Fratričová
02/ 49 11 24 48
martina.fratricova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7:30 - 12:00
Mestská časť Bratislava-Rača prideľuje obecné nájomné byty na základe Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2012 z 15. mája 2012 o nájme bytov ( VZN č. 1/2012 o nájme bytov), pričom primerane sa na obecné nájomné byty vzťahujú ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie v platnom znení.

Mestská časť Bratislava-Rača prideľuje byty tým žiadateľom, ktorých žiadosť je úplná, ktorí splnili všetky podmienky v zmysle VZN a sú zaradení do zoznamu žiadateľov. O prideľovaní bytov rozhoduje Komisia sociálna a bytová

Žiadateľ je zaradený do zoznamu žiadateľov o nájom obecného nájomného bytu, ak súčasne spĺňa nasledovné podmienky:
  • mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich v spoločnej domácnosti, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, je vo výške minimálne 1,2 násobku životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pričom mesačný príjem sa vypočítava z príjmu za predchádzajúci   kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá, najviac však vo výške trojnásobku životného minima
  • nemá kde bývať z dôvodu, že nie je nájomcom obecného bytu, služobného bytu, bytu vo vlastníctve  štátu alebo vyššieho územného celku alebo vlastníkom bytu alebo rodinného domu
  • z dôvodu súdneho konania o práve užívať nehnuteľnosť nemôže nehnuteľnosť užívať a že právo užívať nehnuteľnosť nestratil vlastným pričinením alebo strate práva bývať v byte nemohol účinne zabrániť
  • má trvalý pobyt 5 rokov v mestskej časti Bratislava-Rača, podmienka trvalého pobytu je splnená i v prípade, ak sa žiadateľ preukázateľne zdržuje v mestskej časti najmenej päť rokov pred podaním žiadosti o nájom bytu, ak žiadosť podávajú manželia, túto podmienku musí spĺňať aspoň jeden z manželov
  • žiadateľ má založené stavebné sporenie na cieľovú sumu minimálne 3300,-€ a pravidelne uhrádza mesačné vklady na stavebné sporenie

Žiadateľ je povinný aktualizovať svoju žiadosť vždy do konca februára nasledujúceho kalendárneho roka, po roku v ktorom podal  žiadosť minimálne v rozsahu podľa odseku 1 a 2 § 5 VZN č. 1/2012, pričom neaktualizovanie žiadosti má za následok vyradenie zo zoznamu žiadateľov.

Doba nájmu môže byť v nájomnej zmluve vrátane jej dodatkov dohodnutá súhrne najviac na 3 roky, alebo menej bez možnosti doby nájmu na dobu neurčitú. V nájomnej zmluve možno upraviť právo nájomcu na jedno opakované uzavretie nájomnej zmluvy na dobu určitú z dobou nájmu vrátane jej dodatkov súhrne najviac na 3 roky.