Prednosta MÚ BA - Rača

Na čele miestneho úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva starosta.
Prednosta riadi prácu miestneho úradu. Prednosta zodpovedá za svoju činnosť starostovi.
Po prerokovaní so starostom určí svojho zástupcu pre zastupovanie v dobe svojej neprítomnosti.
Ing. Jana Pešková je prednostkou miestneho úradu v mestskej časti Bratislava - Rača od roku 2010, po nástupe Mgr. Petra Pilinského do funkcie starostu. Ing. Pešková predtým pracovala na miestnom úrade v Rači na pozícii vedúcej ekonomického oddelenia. 

Kontakt:
telefón: 02/ 49 11 24 31, 33
email: prednostka@raca.skjana.peskova@raca.sk

Prednosta miestneho úradu plní najmä tieto úlohy:
a) organizuje prácu miestneho úradu,
b) riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť miestneho úradu,
c) zabezpečuje zostavenie rozpočtu mestskej časti, sleduje jeho plnenie,
d) kontroluje hospodárne využitie finančných prostriedkov pridelených na činnosť miestneho úradu a o tomto informuje štvrťročne písomne starostu,
e) zabezpečuje po odsúhlasení starostom materiálno technické vybavenie miestneho úradu, jeho zariadení a iných pracovísk podliehajúcich miestnemu úradu a zabezpečuje ich údržbu,
f) zabezpečuje ochranu a hospodárenie s majetkom mestskej časti,
g) je oprávnený konať vo veciach, ktoré sa týkajú miestneho úradu, pokiaľ nie sú v kompetencii starostu,
h) podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva,
i) zúčastňuje sa na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným,
j) eviduje a zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú pre miestny úrad z rozhodnutí orgánov mestskej časti,
k) na požiadanie miestneho kontrolóra zabezpečuje účasť zamestnancov mestskej časti na kontrolách a revíziách,
l) zvoláva a vedie pracovnú poradu vedúcich zamestnancov,
m) riadi príslušných vedúcich zamestnancov jednotlivých oddelení