Starosta MČ BA - Rača


6Q5F1524
Mgr. Peter Pilinský
sa narodil 2. apríla 1972. V komunálnych voľbách v roku 2010 bol kandidát zvolený za starostu mestskej časti Bratislava – Rača. Do funkcie nastúpil 15. decembra 2010.
Vo funkcii starostu pokračoval aj po komunálnych voľbách v roku 2014, v ktorých získal 4 271 hlasov, čo predstavovalo
55,03% hlasov voličov. 

Stručný životopis: Základnú školu a gymnázium absolvoval v Rači, následne vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave. 

Kontakt:
telefón: 02/ 49 20 05 11
e-mail: starosta@raca.sk

Profesionálna kariéra:
1996 - 2008 hlavný štátny radca na Ministerstve životného prostredia SR
2008 - 2014 predseda Strany zelených
od 2010 starosta mestskej časti Bratislava-Rača

Politická kariéra:
2006-2010 poslanec Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rača za koalíciu SMER-SD - SNS - HZDS - SF - SZ
2008-2014 predseda Strany zelených
od 2010 starosta mestskej časti Bratislava-Rača
od 2010 poslanec mestského zastupiteľstva v Bratislave za obvod Rača

​Starosta je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok. Je štatutárnym orgánom mestskej časti. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom 5 chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zástupcu starostu alebo zamestnanca mestskej časti. Poverený zástupca starostu alebo zamestnanec mestskej časti rozhoduje v mene mestskej časti v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Starosta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti,
c) vykonáva správu mestskej časti,
d) zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám, ak tým v jednotlivých prípadoch nepoverí svojho zástupcu,
e) podpisuje dohody, zmluvy, pracovnoprávne zmluvy a iné listiny, ktoré zakladajú záväzky alebo práva mestskej časti.  

Starosta rozhoduje o ďalších otázkach, ktoré sú mu vyhradené zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Starosta priamo riadi:
a) prednostu,
b) vedúceho kancelárie starostu,
c) vedúceho mediálneho a marketingového oddelenia,
d) vedúceho školského úradu,
e) vedúceho oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku.