Územný plán zóny Východné

 

Oznámenie o začiatku obstarávania ÚPNZ Východné.

Občianska a odborná verejnosť mala možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania územného plánu zóny, poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania do 30. 04. 2014.

V rámci prípravných prác obstarávania územného plánu zóny sa dna 5. júna 2014 v kultúrnom stredisku Žarnovická ul. konalo verejné zhromaždenie, ktoré zvolalo Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Rača podľa VZN 2/2011. Informácia o verejnom zhromaždení bola predložená Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Rača na rokovanie dňa 24. 06. 2014 (bod programu č. 22).

Zápisnica z verejného zhromaždenia obyvateľov podľa VZN č. 2/2011 s predmetom „Územný plán zóny Krasňany a Územný plán zóny Východné“ zo dňa 05.06.2014

Zápisnica z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača zo dňa 24. 06. 2014

Spracovateľ územného plánu zóny bol vybratý postupom verejného obstarávania.
Spracovateľom Územného plánu zóny Východné je spol. SB Partners, s.r.o., Vlčkova 1038/10, 811 04 Bratislava na základe zmluvy o dielo zo dňa 7. 11. 2014. 

mapa

Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo na zasadnutí dňa dňa 16. 09. 2014 uznesením č.UZN 462/16/09/14/P zmenšenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Východné o dopravný koridor – prepojenie komunikácií Východná – Sklabinská. Pôvodné vymedzenie územia bolo zverejnené v Oznámení o začatí obstarávania územného plánu zóny Východné č.j. 3415/752/2014/ÚPSP-Si zo dňa 17. 03. 2014. Dôvodom je stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy a pripomienky občanov k navrhovanému vymedzeniu územia.

Hlavné mesto SR Bratislava odporučilo upraviť vymedzenie riešeného územia a viesť hranicu zo severu Sklabinskou ulicou. Občania na verejnom zhromaždení dňa 5. 06. 2014 prijali vo veci vymedzenia riešeného územia záverečné vyhlásenie s nasledovným znením: ,,Verejné zhromaždenie občanov navrhuje zmenšiť hranicu riešeného územia pre vypracovanie Územného plánu zóny Východné - bez cestného koridoru spájajúceho ulicu Dopravná so Sklabinskou ulicou“. Z 94 občanov oprávnených hlasovať bolo za prijatie tohto vyhlásenia 79 občanov.Vymedzenie riešeného územia na podklade katastrálnej mapy


nove_vymedzenie_01
 Vymedzenie riešeného územia na podklade ortofoto mapy


kr_ortofoto mapa
 Vymedzenia územia pre riešenie širších vzťahov na podklade katastrálnej mapy


kr_katastr
 
Vymedzenie riešeného územia na podklade regulačného výkresu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (2007)


kr_ regulačný výkres uz pl

Prieskumy a rozbory pripravil spracovateľ územného plánu zóny na základe vlastného zisťovania, na základe podkladov poskytnutých obstarávateľom, na základe podkladov a vyjadrení od dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb, ako aj podnetov a postrehov občianskej a odbornej verejnosti. Prieskumy a rozbory sústredia poznatky o stave územia a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania, identifikujú, analyzujú a vyhodnotia problémy, limity, rozvojové zámery a strety záujmov v území. Prieskumy a rozbory sú spracované v rozsahu textovej časti a grafickej časti v súlade s § 7 Vyhlášky č. 55/2001. Grafická časť obsahuje hlavné výkresy v rozsahu riešeného územia a záujmového územia, spracované v mierke 1:1000 a výkres širších vzťahov spracovaný v mierke 1:5000. Prílohu textovej a grafickej časti tvoria kópie zhromaždených podkladov, schémy, grafy, tabuľky.

Prieskumy a rozbory Územného plánu zóny Východné, Mestská časť Bratislava – Rača

 1. ÚPNZ Východné - prieskumy a rozbory: textová časť
 2. ÚPNZ Východné - prieskumy a rozbory: širšie vzťahy
 3. ÚPNZ Východné - prieskumy a rozbory: súčasný stav
 4. ÚPNZ Východné - prieskumy a rozbory: majetkoprávna analýza
 5. ÚPNZ Východné - prieskumy a rozbory: funkčnosť územia
 6. ÚPNZ Východné - prieskumy a rozbory: doprava
 7. ÚPNZ Východné - prieskumy a rozbory: siete
 8. ÚPNZ Východné - prieskumy a rozbory: problémový výkres

 

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača” zaslala Mestská časť Bratislava – Rača Okresnému úradu Bratislava po spracovaní Návrhu zadania "Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava – Rača“ za účelom zverejnenia a vyhodnotenia strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača”

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača”

Verejnosť mohla svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente doručiť Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pracovisko: Odborárske nám. 3, P.O.BOX, 810 05 Bratislava do 02. 07. 2015.

Okresný úrad Bratislava rozhodol, že strategický dokument „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača” sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Zadanie územného plánu zóny bolo spracované v spolupráci s mestskou časťou na podklade prieskumov a rozborov. Určilo hlavné ciele, komplexné požiadavky pre riešenie, obsah a rozsah spracovania územného plánu zóny. Zadanie územného plánu zóny je spracované v rozsahu textovej časti s grafickými prílohami a v rozsahu podľa § 8 odst. 4) Vyhlášky č. 55/2001.

Prerokovanie Návrhu zadania Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava – Rača sa uskutočnilo v termíne od 10. júna 2015 do 9. júla 2015.

Oznámenie prerokovanie návrhu zadania UPNZ Východné

Návrh Zadania UPNZ Vychodne MČ BA-Rača máj 2015  

Zadanie Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015

Grafická príloha Zadania ÚPN Z Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača č. UZN 192/28/06/16/P zo dňa 28. 06. 2016, ktorým bolo schválené Zadanie ÚPN Z Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015

Návrh územného plánu zóny rieši najmä koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj a využitie daného územia, životné prostredie a ekologickú stabilitu, stanovuje zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia a navrhuje verejnoprospešné stavby. Návrh územného plánu zóny je spracovaný v textovej časti a grafickej časti v rozsahu a obsahu v súlade s § 13 Vyhlášky č. 55/2001. Textová časť (s prílohami obsahujúcimi schémy, tabuľky) a grafická časť je členená na smernú a záväznú časť.

Grafická časť obsahuje hlavné výkresy, v rozsahu riešeného územia a záujmového územia, spracované v mierke 1:1000, s priemetom katastrálnej mapy a výkresy širších vzťahov spracované v mierke 1:5000, kompatibilne s textovou časťou.

Prerokovanie návrhu UPNZ Východné oznámenie

Prerokovanie Návrhu Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava – Rača sa uskutočnilo v termíne od 1. apríla 2017 do 5. mája 2017.

Návrh územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača:

 1. ÚPNZ Východné - návrh: textová časť
 2. ÚPNZ Východné - návrh: širšie vzťahy
 3. ÚPNZ Východné - návrh: komplexný urbanistický návrh
 4. ÚPNZ Východné - návrh: priestorová a funkčná regulácia
 5. ÚPNZ Východné - návrh: doprava
 6. ÚPNZ Východné - návrh: siete
 7. ÚPNZ Východné - návrh: zeleň
 8. ÚPNZ Východné - návrh: delenie pozemkov
 9. ÚPNZ Východné - návrh (príloha - schéma záväznej časti): funkčné využitie objektov
 10. ÚPNZ Východné - návrh (príloha - schéma záväznej časti): funkčné využitie plôch
 11. ÚPNZ Východné - návrh (príloha - schéma záväznej časti): zeleň
 12. ÚPNZ Východné - návrh (príloha - schéma záväznej časti): regulačné prvky
 13. ÚPNZ Východné - návrh (príloha - schéma záväznej časti): regulačné bloky