Zápis do základných škôl

Kontakt

Školský úrad
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

PhDr. Michaela Regešová
02 / 4911 2456
michaela.regesova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 08:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 08:00 - 12:00

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia 
29. apríla 2022 od 15:00 do 18:00 hodiny  a 
30. apríla 2022 od 9:00 do 12:00 hodiny.
 
Zápisy školy plánujú organizovať prezenčne, za osobnej prítomnosti detí. Konečná forma zápisu bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.
Mestská časť Bratislava-Rača je zriaďovateľom troch základných škôl, v ktorých žiaci plnia povinnú školskú dochádzku.
Sú to: 
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25 v lokalite Krasňany,
Základná škola, Tbiliská 4 v lokalite Rača.
Základná škola, Na Pántoch 9 v lokalite Rača.

Územie mestskej časti Bratislava-Rača je rozdelené do troch školských obvodov podľa trvalého bydliska žiakov.  Ktorá škola je pre deti, ktoré idú na zápis do 1. ročníka ZŠ spádovou, určuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení školských obvodov. Príloha VZN obsahuje rajonizáciu spádových oblastí k príslušným školám. Zákonný zástupca dieťaťa zapíše dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zmysle rajonizácie podľa trvalého pobytu dieťaťa.
 
 

Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Hubeného 25 - obvod platí pre žiakov základnej školy s trvalým bydliskom :
 
 
A Ul. Augustína Murína  
C Cyprichova  
Č Černockého        
H Hagarova Hlinícka Horná Hubeného  
K Kadnárova 1 - 69, 2 - 88  
M Malokrasňanská  
N Nový záhon      
P Pekná cesta, okrem čísel: 25B, 25D, 31 a 33    
R Račianska od č.: 98  
V Vrbenského      
                     
 
 
Základná škola, Tbiliská 4 - obvod platí pre žiakov základnej školy s trvalým bydliskom :
 
A Albánska                
C Cígeľská                
D Detvianska Drozdová              
F Fongová                
G Gelnická                  
CH Chladná                  
I Ihrisková                  
K Kamilkova Karpatské nám.*          
L Lisovňa                  
N Na medzi Na Pántoch* Nad kúriou          
O Olšová Oráčska              
P Piesková Podbrezovská Podkarpatská Popolná Potočná        
P Pri vinohradoch Púchovská cesta              
R Rudnícka Rustaveliho                
T Tbiliská Trávna              
V Víťazná Výhonská              
Z Závadská                  
Ž Žarnovická  
                                                                                         
*V školskom roku 2022/2023 adresa Karpatské námestie 10/A a ulica Na Pántoch bude patriť do školského obvodu (spádovej oblasti) ZŠ Na Pántoch 9.
 
Základná škola, Na Pántoch 9 (v budúcnosti Základná škola, Plickova 9) – obvod platí pre žiakov základnej školy s trvalým bydliskom :
 
A Alstrova                  
B Barónka Bukovinská                  
B Bojnická č.: 12, 14, 16, 16A, 18, 18C, 20, 22B, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 55, 65    
Č Čachtická Červená          
D Demänovská Dopravná        
H Hečkova Hrušková Hybešova                
J Jakubská Jurkovičova            
K Kadnárova 71-107, 90-108 Kafendova Kaplinská Knižková dolina Koľajná Kubačova    
M Modrý chodník Mrázová Mudrochova        
N Nám. A. Hlinku Na pasekách Novohorská          
O Oblačná Ondrejská                  
P Pastierska Plickova Pribylinská Pri kolíske Pri Šajbách                
R Remeselnícka Rostovská Rumunská                
S Sadmelijská Sklabinská Stará Stupavská Strapcová ulica Staviteľská Stolárska              
S Stratená Strelkova Stupavská                    
Š Šúrska                    
Ú Úžiny              
V Vtáčiková cesta Východná  
Z Zvončeková Zlatá              
Ž Žitná Žulová Žabí majer  
                                                                                               

*V školskom roku 2022/2023 adresa Karpatské námestie 10/A a ulica Na Pántoch bude patriť do školského obvodu (spádovej oblasti) ZŠ Na Pántoch 9.
 
Zápis je možné v mestskej časti Bratislava-Rača uskutočniť :

1. Zápis prostredníctvom elektronického formulára
 
Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na webovom sídle školy.
 
Link na elektronickú prihlášku ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava:  https://zskomenskehoba.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt
Link na elektronickú prihlášku ZŠ Tbiliská 4, Bratislava:  https://moja.skolanawebe.sk/skola/tbiliska/prihlaska_zs
Link na elektronickú prihlášku ZŠ Na Pántoch 9, Bratislava:  https://zsnapantoch.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

 
2. Zápis prostredníctvom e-schránky
 
Ak má zákonný zástupca dieťaťa zriadenú elektronickú schránku, môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 
 
3. Ďalšie dôležité informácie pre zákonných zástupcov
 
3.1. Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 
Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
 
3.2. Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 
Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
 
3.3. Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
 
Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2022 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, je nutné, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.
 
Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.
 
3.4. Rozhodnutie o prijatí
 
O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2022 a spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku. Riaditeľ školy do 30. júna 2022 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt s údajmi podľa § 60 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Pri rozhodovaní o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky riaditeľ základnej školy zriadenej obcou alebo okresným úradom v sídle kraja postupuje podľa Správneho poriadku.