Zástupca starostu MČ BA - Rača


Mgr. Rastislav Žitný je zástupcom starostu MČ Bratislava - Rača od roku 2010 po tom, ako sa v komunálnych voľbách stal poslancom miestneho zastupiteľstva. Voliči mu prejavili dôveru aj zvolením do mestského zastupiteľstva Bratislavy. Mgr. Žitný je povolaním marketingový manažér, v minulosti pracoval pre viacero významných nadnárodných spoločností.

Kontakt:
telefón: 02/ 49 50 02 11
e-mail: rastislav.zitny@raca.sk

Oblasti pôsobenia zástupcu starostu MČ Rača:
- oblasť dopravy
- oblasť bytovej politiky
- oblasť športu
- oblasť ochrany životného prostredia

Starostu zastupuje jeho zástupca, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poveruje zastupovaním starosta z radov poslancov miestneho zastupiteľstva. Starosta je povinný poveriť zastupovaním svojho zástupcu do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí miestne zastupiteľstvo. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať; v takom prípade poverí zastupovaním nového zástupcu starostu do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Zástupcovi starostu nevzniká pracovný pomer k mestskej časti.

Zástupca starostu je z titulu svojej funkcie členom miestnej rady.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.