A A A

Oznámenie o začiatku obstarávania ÚPNZ Krasňany.

Občianska a odborná verejnosť mala možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania územného plánu zóny, poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania do 30. 04. 2014.

V rámci prípravných prác obstarávania územného plánu zóny sa dna 5. júna 2014 v kultúrnom stredisku Žarnovická ul. konalo verejné zhromaždenie, ktoré zvolalo Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Rača podľa VZN 2/2011. Informácia o verejnom zhromaždení bola predložená Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Rača na rokovanie dňa 24. 06. 2014 (bod programu č. 22).

Zápisnica z verejného zhromaždenia obyvateľov podľa VZN č. 2/2011 s predmetom „Územný plán zóny Krasňany a Územný plán zóny Východné“ zo dňa 05.06.2014

Zápisnica z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača zo dňa 24. 06. 2014

Spracovateľ územného plánu zóny bol vybratý postupom verejného obstarávania.
Spracovateľom Územného plánu zóny Krasňany je spol. AŽ PROJEKT s.r.o., Toplianska 28, 821 07 Bratislava na základe zmluvy o dielo zo dňa 27. 02. 2015.

Pôvodné vymedzenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Krasňany

Nové vymedzenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Krasňany

Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo na zasadnutí dňa 16. 09. 2014 uznesením č. UZN 461/16/09/14/P zmenšenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Krasňany o areál športu na Černockého ulici. Pôvodné vymedzenie riešeného územia bolo zverejnené v Oznámení o začatí obstarávania územného plánu zóny Krasňany č.j. 3382/354/2014/ÚPSP-Si zo dňa 17. 03. 2014. Územie športu ako multifunkčného športového areálu bude riešené podľa projektu „SAR“. Zámer odsúhlasilo miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. 06. 2014 a v tejto súvislosti rozhodlo o prenájme pozemkov investorovi.

Vymedzenie riešeného územia na podklade katastrálnej mapy

Vymedzenie riešeného územia na podklade ortofoto mapy

Vymedzenia územia pre riešenie širších vzťahov na podklade katastrálnej mapy

Vymedzenie riešeného územia na podklade regulačného výkresu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy (2007)

Prieskumy a rozbory pripravil spracovateľ územného plánu zóny na základe vlastného zisťovania, na základe podkladov poskytnutých obstarávateľom, na základe podkladov a vyjadrení od dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb, ako aj podnetov a postrehov občianskej a odbornej verejnosti. Prieskumy a rozbory sústredia poznatky o stave územia a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania, identifikujú, analyzujú a vyhodnotia problémy, limity, rozvojové zámery a strety záujmov v území. Prieskumy a rozbory sú spracované v rozsahu textovej časti a grafickej časti v súlade s § 7 Vyhlášky č. 55/2001. Grafická časť obsahuje hlavné výkresy v rozsahu riešeného územia a záujmového územia, spracované v mierke 1:1000 a výkres širších vzťahov spracovaný v mierke 1:5000. Prílohu textovej a grafickej časti tvoria kópie zhromaždených podkladov, schémy, grafy, tabuľky.

Prieskumy a rozbory Územného plánu zóny Krasňany, Mestská časť Bratislava – Rača

 1. ÚPNZ Krasňany – prieskumy a rozbory: textová časť
 2. ÚPNZ Krasňany – prieskumy a rozbory: širšie vzťahy
 3. ÚPNZ Krasňany – prieskumy a rozbory: komplexný urbanistický rozbor
 4. ÚPNZ Krasňany – prieskumy a rozbory: doprava
 5. ÚPNZ Krasňany – prieskumy a rozbory: vodné hospodárstvo
 6. ÚPNZ Krasňany – prieskumy a rozbory: siete
 7. ÚPNZ Krasňany – prieskumy a rozbory: životné prostredie
 8. ÚPNZ Krasňany – prieskumy a rozbory: problémový výkres

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača” zaslala Mestská časť Bratislava – Rača Okresnému úradu Bratislava po spracovaní Návrhu zadania “Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača“ za účelom zverejnenia a vyhodnotenia strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača”

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača”

Viac informácií o zisťovacom konaní SD ÚPNZ Krasňany

Verejnosť mohla svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente doručiť Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pracovisko: Odborárske nám. 3, P.O.BOX, 810 05 Bratislava do 21. 10. 2015.

Okresný úrad Bratislava rozhodol, že strategický dokument „Územný plán zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača” sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zadanie územného plánu zóny bolo spracované v spolupráci s mestskou časťou na podklade prieskumov a rozborov. Určilo hlavné ciele, komplexné požiadavky pre riešenie, obsah a rozsah spracovania územného plánu zóny. Zadanie územného plánu zóny je spracované v rozsahu textovej časti s grafickými prílohami a v rozsahu podľa § 8 odst. 4) Vyhlášky č. 55/2001.

Prerokovanie Návrhu zadania Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača sa uskutočnilo v termíne od 5. októbra 2015 do 5. novembra 2015.

Oznámenie prerokovanie návrhu zadania UPNZ Krasňany

ÚPN-Z Krasňany Zadanie NÁVRH 

Zadanie Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača čistopis, jún 2016

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača č. UZN 267/28/02/P zo dňa 28. 02. 2017, ktorým bolo schválené Zadanie ÚPN Z Krasňany, MČ Bratislava-Rača čistopis, jún 2016

Návrh územného plánu zóny rieši najmä koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj a využitie daného územia, životné prostredie a ekologickú stabilitu, stanovuje zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia a navrhuje verejnoprospešné stavby. Návrh územného plánu zóny je spracovaný v textovej časti a grafickej časti v rozsahu a obsahu v súlade s § 13 Vyhlášky č. 55/2001. Textová časť (s prílohami obsahujúcimi schémy, tabuľky) a grafická časť je členená na smernú a záväznú časť.

Grafická časť obsahuje hlavné výkresy, v rozsahu riešeného územia a záujmového územia, spracované v mierke 1:1000, s priemetom katastrálnej mapy a výkresy širších vzťahov spracované v mierke 1:5000, kompatibilne s textovou časťou.

Návrh územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača:

 1. ÚPNZ Krasňany – návrh: záväzná časť
 2. ÚPNZ Krasňany – návrh: smerná časť
 3. ÚPNZ Krasňany – návrh: doložka CO
 4. ÚPNZ Krasňany – návrh: širšie vzťahy
 5. ÚPNZ Krasňany – návrh: komplexný urbanistický návrh
 6. ÚPNZ Krasňany – návrh: doprava
 7. ÚPNZ Krasňany – návrh: siete
 8. ÚPNZ Krasňany – návrh: vodné hospodárstvo
 9. ÚPNZ Krasňany – návrh: regulačný výkres
 10. ÚPNZ Krasňany – návrh: ozelenenie územia

 

Oznámenie o prerokovaní

Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPNZ Krasňany 

Oznámenie o predĺžení prerokovania návrhu ÚPNZ Krasňany

Protesty prokurátora

Protest prokurátora 1

​Protest prokurátora 2

Uznesenia miestneho zastupiteľstva z prerokovania protestov

Výpis z uznesení MZ 1

Výpis z uznesení MZ 2

Oprava uznesení