A A A

Prieskumy a rozbory pripravil spracovateľ územného plánu zóny na základe vlastného zisťovania, na základe podkladov poskytnutých obstarávateľom, na základe podkladov a vyjadrení od dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb, ako aj podnetov a postrehov občianskej a odbornej verejnosti. Prieskumy a rozbory sústredia poznatky o stave územia a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania, identifikujú, analyzujú a vyhodnotia problémy, limity, rozvojové zámery a strety záujmov v území. Prieskumy a rozbory sú spracované v rozsahu textovej časti a grafickej časti v súlade s § 7 Vyhlášky č. 55/2001.

Grafická časť obsahuje hlavné výkresy v rozsahu riešeného územia a záujmového územia, spracované v mierke 1:1000 a výkres širších vzťahov spracovaný v mierke 1:5000. Prílohu textovej a grafickej časti tvoria kópie zhromaždených podkladov, schémy, grafy, tabuľky.

Prieskumy a rozbory Územného plánu zóny Táborky-Huštekle, Mestská časť Bratislava-Rača

 1. ÚPNZ Táborky-Huštekle – prieskumy a rozbory: textová časť
 2. ÚPNZ Táborky-Huštekle – prieskumy a rozbory: širšie vzťahy
 3. ÚPNZ Táborky-Huštekle – prieskumy a rozbory: kategórie pozemkov
 4. ÚPNZ Táborky-Huštekle – prieskumy a rozbory: štruktúra vlastníctva parciel
 5. ÚPNZ Táborky-Huštekle – prieskumy a rozbory: majetkovoprávne vzťahy
 6. ÚPNZ Táborky-Huštekle – prieskumy a rozbory: funkčné využitie územia
 7. ÚPNZ Táborky-Huštekle – prieskumy a rozbory: zastavanosť územia a plastická štruktúra
 8. ÚPNZ Táborky-Huštekle – prieskumy a rozbory: doprava
 9. ÚPNZ Táborky-Huštekle – prieskumy a rozbory: siete
 10. ÚPNZ Táborky-Huštekle – prieskumy a rozbory: životné prostredie
 11. ÚPNZ Táborky-Huštekle – prieskumy a rozbory: problémový výkres

Zadanie územného plánu zóny bolo spracované v spolupráci s mestskou časťou na podklade prieskumov a rozborov. Určilo hlavné ciele, komplexné požiadavky pre riešenie, obsah a rozsah spracovania územného plánu zóny. Zadanie územného plánu zóny je spracované v rozsahu textovej časti s grafickými prílohami a v rozsahu podľa § 8 odst. 4) Vyhlášky č. 55/2001.

Prerokovanie Návrhu zadania Územného plánu zóny Táborky-Huštekle, MČ Bratislava-Rača sa uskutočňuje v termíne od 15. októbra 2020 do 30. novembra 2020.

Oznámenie o prerokovaní zadania ÚPNZ Táborky-Huštekle

Zadanie na spracovanie ÚPNZ Táborky-Huštekle

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva – schválenie zadania