Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 27.11.2020
  Zámer prenajať majetok - pozemky parc. č. 19046/2, 19046/3 a 19046/6
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2020
  Zámer prenajať majetok - Pekná cesta 9,11
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2020
  Zámer prenajať majetok - časti pozemkov parc. č. 969/2, 969/1, 966/1, 963/1
  Zámery nakladania s majetkom
 • 27.11.2020
  Zámer predať majetok - pozemok parc. č. 2831/3
  Zámery nakladania s majetkom
 • 24.11.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie na stavbu „OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK – RAČA, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy“, od 24.11.2020
  EIA
 • 24.11.2020
  DOLNY SLANEC, Hlavne mesto SR Bratislava, stavebné konanie KOMUNIKÁCIA - INFORMACIA
  EIA
 • 24.11.2020
  DOLNY SLANEC, Hlavne mesto SR Bratislava, stavebné konanie ver.osvetlenie komunikacie INFORMACIA
  EIA
 • 23.11.2020
  Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021
  Oznamy / Výzvy
 • 05.11.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie – informácia: „Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS“, stavba na pozemkoch registra „C“-KN parcelné čísla 4784/143, 4784/144, 4784/260, 4757/4, 4784/283 v katastrálnom území Rača v Bratislave
  EIA
 • 05.11.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie – informácia: „Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS“, stavba na pozemkoch registra „C“-KN parcelné čísla 4784/143, 4784/144, 4784/260, 4757/4, 4784/283 v katastrálnom území Rača v Bratislave
  Správne konania
 • 19.10.2020
  Zámer prenajať majetok časti pozemkov parc. č. 969_2 969_1 966_1 963_1
  Zámery nakladania s majetkom
 • 19.10.2020
  Zámer prenajať majetok NKD
  Zámery nakladania s majetkom
 • 14.09.2020
  Zámer prenajať majetok FK Rača
  Zámery nakladania s majetkom
 • 14.09.2020
  Zámer prenajať majetokTbiliská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.09.2020
  Zámer predať majetok - pozemky Pribylinská
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.09.2020
  Zámer predať majetok Pekná cesta
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.09.2020
  Zámer predať majetok, podiel na pozemkch parc. č. 733, 734 a stavbe na pozemku parc. č. 733
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.09.2020
  Zámer prenajať majetok kúria
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.09.2020
  Zámer prenajať majetok rozšírenie predmetu nájmu Zmluvy o tepelnom hospodárstve
  Zámery nakladania s majetkom
 • 11.09.2020
  Zámer prenajať majetok Staviteľská
  Zámery nakladania s majetkom
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »