Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 09.12.2022
  Stavebné povolenie – MŠ Tramín, komunikácia, parkovisko a spevnené plochy
  Správne konania
 • 08.12.2022
  Zmena stavby pred jej dokončením „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-07– Bytový dom C3 + Materská škôlka, SO-17 – Občianska vybavenosť OV6
  Správne konania
 • 07.12.2022
  Oznámenie o začatí stavebného konania stavby ,,Športový areál ZŠ Plickova – revitalizácia, Plickova 9 – zmena dokončenej stavby“
  Správne konania
 • 07.12.2022
  Výzva na odstránenie nedostatkov podania a predĺženie lehoty na doplnenie dokladov "Oplotenie" p.č. 6154/903, 23090/724, 23092/247
  Správne konania
 • 06.12.2022
  Kolaudačné rozhodnutie „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-31 – Komunikácie a spevnené plochy, SO-31.4 – Úprava križovatky Kubačova - Sadmelijská (časť SO 31.4.2)
  Správne konania
 • 06.12.2022
  Oznámenie o začatí stavebného konania „Úprava okenných otvorov“
  Správne konania
 • 05.12.2022
  Rekonštrukcia pivničných priestorov" BD Kadnárova 24,26,28
  Správne konania
 • 05.12.2022
  Oznámenie o začatí správneho konania – Seman
  Správne konania
 • 05.12.2022
  Generálna rekonštrukcia strešného plášťa, bytového domu Tbiliská 23, 25, Bratislava
  Správne konania
 • 02.12.2022
  „Prestavba rodinného domu“, stavba so súpisným číslom 6785 na pozemku parcelné číslo 2809/2 v katastrálnom území Rača
  Správne konania
 • 01.12.2022
  Oznámenie o začatí správneho konania – Matejovič
  Správne konania
 • 01.12.2022
  Upovedomenie o obsahu odvolania a výzva na vyjadrenie „Obytný súbor Dolný Slanec – SO 206.1 Miestna komunikácia, smer Horská-Račianska ul. – verejné osvetlenie komunikácie“
  Správne konania
 • 30.11.2022
  Zmena termínu na dokončenie stavby „Novostavba rodinného domu“
  Správne konania
 • 29.11.2022
  Stavebné povolenie: "Polyfunkčný bytový dom Krasňany" SO 01, SO 02-C, SO 05, SO 06, SO 07
  Správne konania
 • 29.11.2022
  Stavebné povolenie: "Polyfunkčný bytový dom Krasňany" SO 03 - Odstavné plochy a komunikácie, SO 04 - Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie
  Správne konania
 • 29.11.2022
  Predĺženie platnosti SP - Obnova bytového domu Gelnická 10,12,14
  Správne konania
 • 06.09.2022
  Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-13 Podzemná garáž G3, SO-10 Bytový dom C3 + Materská škôlka, SO-17 Občianska vybavenosť OV6
  Správne konania
 • 21.07.2022
  Reštaurácia rýchleho občerstvenia "BURGER KING" - informácia
  Správne konania
 • 21.07.2022
  Reštaurácia rýchleho občerstvenia "BURGER KING" - informácia
  Správne konania
 • 06.05.2022
  Oznámenie o začatí správneho konania - Mária Krížiková
  Správne konania
1 2 »