Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 26.05.2022
  Oznámenie Okresného úradu Bratislava – ,,Obytný súbor Dolný Slanec".
  Správne konania
 • 24.05.2022
  Oznámenie o začatí kolaudačného konania „ Rekonštrukcia hospodárskeho objektu na rodinný dom“
  Správne konania
 • 23.05.2022
  Oznámenie o začatí správneho konania – Lýdia Horváth Khandlová
  Správne konania
 • 23.05.2022
  Oznámenie o ukončení správneho konania – Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
  Správne konania
 • 23.05.2022
  Oznámenie o začatí stavebného konania „Stavebné úpravy v byte č. 4 na 2. poschodí bytového domu“ na Gelnickej 2, 4 v Bratislave
  Správne konania
 • 19.05.2022
  Predĺženie lehoty na doplnenie dokladov: "Rekonštrukcia pivničných priestorov", BD Kadnárova 24,26,26.
  Správne konania
 • 18.05.2022
  „Novostavba rekreačnej chaty“ – oznámenie o začatí spojeného konania o dodatočnom povolení stavby a kolaudačného konania
  Správne konania
 • 16.05.2022
  Rozhodnutie o prerušení konania a výzva k doplneniu žiadosti „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-13 – Podzemná garáž G3, SO-10 – Bytový dom
  Správne konania
 • 16.05.2022
  Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby – doposlanie na stavbu „Rodinný dom – stavebné úpravy“
  Správne konania
 • 16.05.2022
  Rozhodnutie o prerušení konania a výzva k doplneniu žiadosti „Obytný súbor Rínok-Rača“, SO-07– Bytový dom C3 + Materská škôlka a SO-17 – Občianska vybavenosť OV6
  Správne konania
 • 12.05.2022
  Predloženie odvolania spolu so spisovým materiálom „OBYTNÝ SÚBOR Dolný Slanec, SO 206.1 Miestna komunikácia, smer Horská-Račianska ul.- verejné osvetlenie komunikácie“
  Správne konania
 • 12.05.2022
  Predloženie odvolania „OBYTNÝ SÚBOR Dolný Slanec“ v objektovej skladbe SO 205 Predĺženie komunikácie na Horskej ul., SO 206 Miestna komunikácia, smer Horská – Račianska ul.
  Správne konania
 • 10.05.2022
  Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava – Vydal povolenie na stavbu ,,OBYTNÝ SÚBOR RÍNOK RAČA"
  Správne konania
 • 06.05.2022
  Oznámenie o začatí správneho konania - Mária Krížiková
  Správne konania
 • 22.04.2021
  Oznámenie o začatí stavebného konania „Obytný súbor Rínok Rača“
  Správne konania
 • 31.03.2021
  Dokončenie stavby ŽST Bratislava Východ, stavadlo 5 – rekonštrukcia
  Správne konania
 • 15.03.2021
  Informácia k terénnym úpravám RENDEZ VOUZ
  Správne konania
 • 05.11.2020
  Oznámenie o podaní žiadosti o stavebné povolenie – informácia: „Komplex polyfunkčných budov RENDEZ VOUS“, stavba na pozemkoch registra „C“-KN parcelné čísla 4784/143, 4784/144, 4784/260, 4757/4, 4784/283 v katastrálnom území Rača v Bratislave
  Správne konania
 • 03.07.2020
  č.sp: OU-BA-OSZP3-2020/064430-002/MIA-Regionálny územný systém ekologickej stability mesta Bratislavy
  Správne konania
1 2 »