Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 09.01.2020
  Oznámenie o dražbe č. 102/2019
  Oznamy / Výzvy
 • 09.01.2020
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-SOLID SLOVAKIA,s.r.o.
  Oznamy / Výzvy
 • 09.01.2020
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-LWP-copy,s.r.o.
  Oznamy / Výzvy
 • 09.01.2020
  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-RAKLAN Slovakia s.r.o.
  Oznamy / Výzvy
 • 08.01.2020
  Oznámenie o prerokovaní Zadania na spracovanie územnoplánovacieho podkladu „Štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy“
  Oznamy / Výzvy
 • 07.01.2020
  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu zn. Daewoo Tico nadobúda štát
  Oznamy / Výzvy
 • 06.12.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla Opel Corsa v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Oznamy / Výzvy
 • 06.12.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla Škoda Felícia v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Oznamy / Výzvy
 • 06.12.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla továrenskej značky VAZ2150 v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Oznamy / Výzvy
 • 06.12.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla Volkswagen Golf v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Oznamy / Výzvy
 • 25.11.2019
  Oznam o betonáži - Obytný súbor Rínok Rača, Kubačova ul.
  Oznamy / Výzvy
 • 08.11.2019
  Dobrovoľná zbierka na vyhotovenie repliky historickej zástavy pre DHZO
  Oznamy / Výzvy
 • 22.07.2019
  Vyhlásenie verejného opisu veci – zbraň
  Oznamy / Výzvy
 • 24.06.2019
  Oznámenie o zmene strategického dokumentu: „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06“
  Oznamy / Výzvy
 • 23.05.2019
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
  Oznamy / Výzvy
 • 01.03.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Škoda120L biela BA-073 HV.
  Oznamy / Výzvy
 • 01.03.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - biela Škoda BA-379 IV.
  Oznamy / Výzvy
 • 18.01.2019
  Návrh všeobecné záväzného nariadenia MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby
  Oznamy / Výzvy
 • 18.01.2019
  Návrh VZN o platení úhrad za poskytované soc. služby
  Oznamy / Výzvy
 • 09.01.2019
  Výzva Západoslovenská distribučná, a.s. - orez a výrub drevín .
  Oznamy / Výzvy
1 2 3 »