Úradná tabuľa


 • Dátum
  Názov
  Typ
  Súbor
 • 01.07.2020
  VZN č. 8-2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5-2017 o výške príspevku v školách a šk. zar. v znení VZN č. 2-2019
  Oznamy / Výzvy
 • 29.06.2020
  Zrušenie trvalého pobytu – Sileská Katarína
  Oznamy / Výzvy
 • 29.06.2020
  Zrušenie trvalého pobytu – Kuba Miroslav
  Oznamy / Výzvy
 • 18.06.2020
  Oznámenie o dražbe
  Oznamy / Výzvy
 • 22.04.2020
  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Gelnická
  Oznamy / Výzvy
 • 01.04.2020
  VZN č. 3-2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov
  Oznamy / Výzvy
 • 01.04.2020
  VZN č. 2-2020 o určení školských obvodov
  Oznamy / Výzvy
 • 27.02.2020
  Oznam o betonáži v predĺženom čase dňa 27.02.2020 - Rínok Rača
  Oznamy / Výzvy
 • 26.02.2020
  Oznam o betonáži v predĺženom čase dňa 26.02.2020 - Rínok Rača
  Oznamy / Výzvy
 • 24.01.2020
  Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Rača o nájme bytov
  Oznamy / Výzvy
 • 25.11.2019
  Oznam o betonáži - Obytný súbor Rínok Rača, Kubačova ul.
  Oznamy / Výzvy
 • 22.07.2019
  Vyhlásenie verejného opisu veci – zbraň
  Oznamy / Výzvy
 • 24.06.2019
  Oznámenie o zmene strategického dokumentu: „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06“
  Oznamy / Výzvy
 • 23.05.2019
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
  Oznamy / Výzvy
 • 01.03.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Škoda120L biela BA-073 HV.
  Oznamy / Výzvy
 • 01.03.2019
  Výzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - biela Škoda BA-379 IV.
  Oznamy / Výzvy
 • 18.01.2019
  Návrh všeobecné záväzného nariadenia MČ Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby
  Oznamy / Výzvy
 • 18.01.2019
  Návrh VZN o platení úhrad za poskytované soc. služby
  Oznamy / Výzvy
 • 09.01.2019
  Výzva Západoslovenská distribučná, a.s. - orez a výrub drevín .
  Oznamy / Výzvy
 • 10.12.2018
  Výyzva na odstránenie motorového vozidla majiteľovi - Renault Clio BL-146 ML .
  Oznamy / Výzvy
1 2 3 »