Územné plány zón


Na základe vyhovenia protestom prokurátora a zrušenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača v danej veci k obstarávaniu Územného plánu zóny Krasňany bol uvedený územnoplánovací proces zastavený.

Protest prokurátora 1
Protest prokurátora 2
Výpis z uznesení MZ 1
Výpis z uznesení MZ 2
Oprava uznesení
 

  Oznamenie_o_prerokovani_navrhu_UPNZ_Krasnany
  Oznamenie_o_predlzeni_prerokovania_navrhu_UPNZ_Krasnany
 
 
Návrh Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača:


ÚPN-Z Krasňany Návrh - Záväzná časť
ÚPN-Z Krasňany Návrh - Smerná časť
ÚPN-Z Krasňany Návrh - Doložka CO
UPN-Z Krasňany N 1 - ŠIRŠIE VZŤAHY
UPN-Z Krasňany N 2 - KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH
UPN-Z Krasňany N 3 - VÝKRES DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI
UPN-Z Krasňany N 4 - VÝKRES TEHNICKEJ VYBAVENOSTI - ENG
UPN-Z Krasňany N 4 - VÝKRES TEHNICKEJ VYBAVENOSTI - VH
UPN-Z Krasňany N 5 - REGULAČNÝ VÝKRES
UPN-Z Krasňany N 6 - VÝKRES OZELENENIA ÚZEMIA


 
 


Mestská časť Bratislava – Rača obstaráva územné plány zón pre stabilizované obytné územia Krasňany a Východné


Mestská časť Bratislava – Rača obstaráva územné plány zón ( ďalej aj "UPNZ") ,ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a čl. 42 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 6. Finančné prostriedky na obstarávanie územných plánov zón na rok 2014 schválilo miestne zastupiteľstvo v rozpočte mestskej časti uznesením č. 355/10/12/13/P na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2013.
Dôvodom na obstaranie územných plánov zón pre stabilizované obytné územia Krasňany a Východné je potreba spodrobniť zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb ako aj verejného dopravného a technického vybavenia, ktoré sú stanovené v územnom pláne mesta pre stabilizáciu a rozvoj existujúceho hodnotného obytného prostredia.

Zámerom Mestskej časti Bratislava – Rača je získanie záväzných dokumentov na zonálnej úrovni, ktoré spodrobnia  platný  územný  plán  mesta v  rozsahu a  obsahu zodpovedajúcom § 12, § 13 a § 23  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte „stavebný zákon“) a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií (v ďalšom texte „Vyhláška č. 55/2001“).

Obstarávanie je zabezpečené podľa § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Ing. arch. Marta Závodná, držiteľka preukazu o odbornej spôsobilosti reg. č. 340, vydaného MDVRR SR.
 
Obstarávanie územných plánov zón prebieha v nasledovných etapách:

I.    prípravné práce,

Oznámenie o začiatku obstarávania ÚPNZ Krasňany.

Oznámenie o začiatku obstarávania ÚPNZ Východné.
 
Občianska a odborná verejnosť mala možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania územných plánov zón, poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania do 30. 04. 2014.

V rámci prípravných prác obstarávania územných plánov zón sa dna 5. júna 2014 v kultúrnom stredisku Žarnovická ul. konalo verejné zhromaždenie, ktoré zvolalo Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Rača podľa VZN 2/2011. Informácia o verejnom zhromaždení bola predložená Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava – Rača na rokovanie dňa 24. 06. 2014 (bod programu č. 22).  
 
Zápisnica z verejného zhromaždenia obyvateľov podľa VZN č. 2/2011 s predmetom „Územný plán zóny Krasňany a Územný plán zóny Východné“ zo dňa 05.06.2014

Zápisnica z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača zo dňa 24. 06. 2014
 
Spracovatelia územných plánov zón boli vybratí postupom verejného obstarávania.
Spracovateľom Územného plánu zóny Východné je spol. SB Partners, s.r.o., Vlčkova 1038/10, 811 04 Bratislava na základe zmluvy o dielo zo dňa 7. 11. 2014.
Spracovateľom Územného plánu zóny Krasňany je spol. AŽ PROJEKT s.r.o., Toplianska 28, 821 07 Bratislava na základe zmluvy o dielo zo dňa 27. 02. 2015.

II.  spracovanie prieskumov a rozborov,

Prieskumy a rozbory pripraví spracovateľ každého územného plánu zóny na základe vlastného zisťovania, na základe podkladov poskytnutých obstarávateľom, na základe podkladov a vyjadrení od dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb, ako aj podnetov a postrehov občianskej a odbornej verejnosti. Prieskumy a rozbory sústredia poznatky o stave územia a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania, identifikujú, analyzujú a vyhodnotia problémy, limity, rozvojové zámery a strety záujmov v území. Prieskumy a rozbory budú spracované v rozsahu textovej časti a grafickej časti v súlade s § 7 Vyhlášky č. 55/2001. Grafická časť bude obsahovať hlavné výkresy v rozsahu riešeného územia a záujmového územia, spracované v mierke 1:1000 a výkres širších vzťahov spracovaný v mierke 1:5000. Prílohu textovej a grafickej časti budú tvoriť kópie zhromaždených podkladov, schémy, grafy, tabuľky.

V rámci spracovania prieskumov a rozborov sa uskutočnilo pracovné stretnutie so spracovateľom Územného plánu zóny Východné pod záštitou mestskej časti dňa 18. 02. 2015 o 17:00 hod. v priestore Kultúrneho strediska IMPULZ, Dopravná 22, Bratislava.

Prieskumy a rozbory Územného plánu zóny Krasňany, Mestská časť Bratislava – Rača
 
0-ÚPN-Z-Krasňany-PR---TEXTOVÁ-ČASŤ
1-ÚPN-Z-Krasňany-PR---ŠIRŠIE-VZŤAHY
2-ÚPN-Z-Krasňany-PR---KOMPLEXNÝ-URBANISTICKÝ-ROZBOR
3-ÚPN-Z-Krasňany-PR---ROZBOR-DOPRAVNEJ-INFRAŠTRUKTÚRY
4-ÚPN-Z-Krasňany-PR---ROZBOR-TI---VODNÉ-HOSPODÁRSTVO
5-ÚPN-Z-Krasňany-PR---ROZBOR-TI---ZÁSOBOVANIE-ENERGIAMI,-ELEKTRONICKÉ-KOMUNIKÁCIE
6-ÚPN-Z-Krasňany-PR---VÝKRES-OCHRANY-PRÍRODY-A-KRAJINY,-PRVKOV-ÚSES-A-ZELENE
7-ÚPN-Z-Krasňany-PR---PROBLÉMOVÝ-VÝKRES
 

Prieskumy a rozbory Územného plánu zóny Východné, Mestská časť Bratislava – Rača
 
0-UPN-Z-VYCHODNE-PR-TEXTOVA SPRAVA-FINAL
1-UPN-Z-VYCHODNE-PR-SIRSIE VZTAHY-FINAL
2-UPN-Z-VYCHODNE-PR-SUC.STAV-FINAL
3-UPN-Z-VYCHODNE-PR-MAJETKOVE-FINAL
4-UPN-Z-VYCHODNE-PR-FUNKCNA-ANALYZA-FINAL
5-UPN-Z-VYCHODNE-PR-DOPRAVA-FINAL
6-UPN-Z-VYCHODNE-PR-SIETE-FINAL
7-UPN-Z-VYCHODNE-PR-PROBLEMOVY-VYKRES-FINAL

III. Spracovanie zadaní územných plánov zón, ich prerokovanie a schválenie

Zadanie každého územného plánu zóny bude spracované v spolupráci s mestskou časťou na podklade prieskumov a rozborov. Určí hlavné ciele, komplexné požiadavky pre riešenie, obsah a rozsah spracovania územného plánu zóny. Zadanie územného plánu zóny bude spracované v rozsahu textovej časti s grafickými prílohami a bude spracované v rozsahu podľa § 8 odst. 4) Vyhlášky č. 55/2001.
 
Prerokovanie Návrhu zadania Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava – Rača sa uskutočnilo v termíne od 10. júna 2015 do 9. júla 2015.

Oznámenie o prerokovaní návrhu zadania UPNZ Vychodné

Návrh Zadania UPNZ Vychodne MČ BA-Rača máj 2015

Zadanie Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015

Grafická príloha Zadania ÚPN Z Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015 - vymedzenie územia

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača č. UZN 192/28/06/16/P zo dňa 28. 06. 2016, ktorým bolo schválené Zadanie ÚPN Z Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015
 
Prerokovanie Návrhu zadania Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača sa uskutočnilo v termíne od 5. októbra 2015 do 5. novembra 2015.
 
ÚPN-Z Krasňany Zadanie NÁVRH 2015-09-30
 
Oznámenie prerokovanie návrhu zadania UPNZ Krasňany

Zadanie Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača čistopis, jún 2016

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača č. UZN 267/28/02/P zo dňa 28. 02. 2017, ktorým bolo schválené Zadanie ÚPN Z Krasňany, MČ Bratislava-Rača čistopis, jún 2016
 
IV.  Spracovanie návrhov územných plánov zón a ich prerokovanie

Návrh každého územného plánu zóny bude riešiť najmä koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, zosúladí záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj a využitie daného územia, životné prostredie a ekologickú stabilitu, stanoví zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia a navrhne verejnoprospešné stavby. Návrh územného plánu zóny bude spracovaný v textovej časti a grafickej časti v rozsahu a obsahu v súlade s § 13 Vyhlášky č. 55/2001. Textová časť (s prílohami obsahujúcimi schémy, tabuľky) a grafická časť bude členená na smernú a záväznú časť.

Grafická časť bude obsahovať hlavné výkresy, v rozsahu riešeného územia a záujmového územia, spracované v mierke 1:1000, s priemetom katastrálnej mapy a výkresy širších vzťahov spracované v mierke 1:5000, kompatibilne s textovou časťou


Prerokovanie Návrhu zadania Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava – Rača sa uskutočnilo v termíne od 1. apríla 2017 do 5. mája 2017.

Prerokovanie návrhu UPNZ Východné oznámenie


0- NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ TEXTOVÁ ČASŤ
1- NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ_ŠIRSIE_VZTAHY_
2-
NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ KOMPLEXNÝ_NAVRH
3- NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ_REGULACIA
4- NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ_DOPRAVA
5- NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ SIETE
6- NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ_ZELEŇ
7- NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ_DELENIE
PRÍLOHA SCHEMA ZAVAZNEJ ČASTI - A_RAČA FUNKČNÉ VYUŽITIE OBJEKTOV

PRÍLOHA SCHEMA ZAVAZNEJ ČASTI - B_RAČA FUNKČNÉ VYUŽITIE PLOCH
PRÍLOHA SCHEMA ZAVAZNEJ ČASTI - C_RAČA ZELEŇ
PRÍLOHA SCHEMA ZAVAZNEJ ČASTI - D_RAČA REGULAČNÉ PRVKY
PRÍLOHA SCHEMA ZAVAZNEJ ČAST I- E_RAČA REGULAČNÉ BLOKY

 
V.   dopracovanie návrhov územných plánov zón v zmysle vyhodnotenia pripomienok, uplatnených pri prerokovaní a ich schválenie,
 
VI.  spracovanie čistopisov územných plánov zón, vyhlásenie záväzných častí, uloženie územných plánov zón, vyhotovenie registračných listov a ich doručenie ministerstvu.

NOVÉ vymedzenia území pre spracovanie územných plánov zón

Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo na zasadnutí dňa 16. 09. 2014 uznesením č. UZN 461/16/09/14/P zmenšenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Krasňany o areál športu na Černockého ulici. Pôvodné vymedzenie riešeného územia bolo zverejnené v Oznámení o začatí obstarávania územného plánu zóny Krasňany č.j. 3382/354/2014/ÚPSP-Si zo dňa 17. 03. 2014. Územie športu ako multifunkčného športového areálu bude riešené podľa projektu „SAR“. Zámer odsúhlasilo miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. 06. 2014 a v tejto súvislosti rozhodlo o prenájme pozemkov investorovi.

Pôvodné vymedzenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Krasňany:

mapa

Nové vymedzenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Krasňany:


Na podklade katastrálnej mapy
kr_katastralna mapa

Na podklade ortofoto mapy
kr_ortofoto mapa

Riešenie širších vzťahov na podklade katastrálnej mapy
kr_katastr

Na podklade regulačného výkresu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
kr_ regulačný výkres uz pl

Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo na zasadnutí dňa dňa 16. 09. 2014 uznesením č.UZN 462/16/09/14/P    
zmenšenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Východné o dopravný koridor – prepojenie komunikácií Východná – Sklabinská. Pôvodné vymedzenie územia bolo zverejnené v Oznámení o začatí obstarávania územného plánu zóny Východné č.j. 3415/752/2014/ÚPSP-Si zo dňa 17. 03. 2014. Dôvodom je stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy a pripomienky občanov k navrhovanému vymedzeniu územia.    
 
Hlavné mesto SR Bratislava odporučilo upraviť vymedzenie riešeného územia a viesť hranicu zo severu Sklabinskou ulicou.
Občania na verejnom zhromaždení dňa 5. 06. 2014 prijali vo veci vymedzenia riešeného územia záverečné vyhlásenie s nasledovným znením: ,,Verejné zhromaždenie občanov navrhuje zmenšiť hranicu riešeného územia pre vypracovanie Územného plánu zóny Východné - bez cestného koridoru spájajúceho ulicu Dopravná so Sklabinskou ulicou“. Z 94 občanov oprávnených hlasovať bolo za prijatie tohto vyhlásenia 79 občanov.

Pôvodné vymedzenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Východné: 

mapa_vychodne


Nové vymedzenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Východné:

Na podklade katastrálnej mapy
1_katastralna mapa

Na podklade ortofoto mapy
2_ortofoto

Na podklade regulačného výkresu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy:
3_regulacny vykres


Širšie vzťahy na podklade katastrálnej mapy
4_sirsie vztahy_katastraTlačivo na stiahnutia : PRIPOMIENKY A_NÁMIETKY K NÁVRHU UPNZ KRASNANY

Posudzovanie územných plánov zón ako strategických dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača” zaslala Mestská časť Bratislava – Rača Okresnému úradu Bratislava po spracovaní Návrhu zadania "Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava – Rača“ za účelom zverejnenia a vyhodnotenia strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača”

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača”

Verejnosť mohla svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente doručiť Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pracovisko: Odborárske nám. 3, P.O.BOX, 810 05 Bratislava do 2. 07. 2015.

Okresný úrad Bratislava rozhodol, že strategický dokument „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača” sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača” zaslala Mestská časť Bratislava – Rača Okresnému úradu Bratislava po spracovaní Návrhu zadania "Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača“ za účelom zverejnenia a vyhodnotenia strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača”

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača”

Viac informacii o zistovacom konani SD UPNZ Krasnany

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente doručiť Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pracovisko: Odborárske nám. 3, P.O.BOX, 810 05 Bratislava do 21. 10. 2015.

Okresný úrad Bratislava rozhodol, že strategický dokument „Územný plán zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača” sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte referentku územného plánovania:

Ing. arch. Iveta Virsíková, tel.: 02/4911 2489 , iveta.virsikova@raca.sk
Ing. arch. Jana Zacharová, tel.: 02/4911 2494, jana.zacharova@raca.sk


alebo osobne: budova Miestneho úradu MČ Bratislava - Rača, Alstrova 249, kancelária číslo 7 (na prízemí)