Územné plány zón


Mestská časť Bratislava – Rača obstaráva územné plány zón pre stabilizované obytné územia Krasňany a Východné

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača v termíne od 1. apríla 2017 do 5.mája 2017 – pre viac informácií kliknite tu.

Mestská časť Bratislava – Rača obstaráva územné plány zón ( ďalej aj "UPNZ") ,ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 7a ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a čl. 42 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 6. Finančné prostriedky na obstarávanie územných plánov zón na rok 2014 schválilo miestne zastupiteľstvo v rozpočte mestskej časti uznesením č. 355/10/12/13/P na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2013.
Dôvodom na obstaranie územných plánov zón pre stabilizované obytné územia Krasňany a Východné je potreba spodrobniť zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb ako aj verejného dopravného a technického vybavenia, ktoré sú stanovené v územnom pláne mesta pre stabilizáciu a rozvoj existujúceho hodnotného obytného prostredia.

Zámerom Mestskej časti Bratislava – Rača je získanie záväzných dokumentov na zonálnej úrovni, ktoré spodrobnia  platný  územný  plán  mesta v  rozsahu a  obsahu zodpovedajúcom § 12, § 13 a § 23  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte „stavebný zákon“) a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií (v ďalšom texte „Vyhláška č. 55/2001“).

Obstarávanie je zabezpečené podľa § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Ing. arch. Marta Závodná, držiteľka preukazu o odbornej spôsobilosti reg. č. 340, vydaného MDVRR SR.
 
Obstarávanie územných plánov zón prebieha v nasledovných etapách:

I.    prípravné práce,

Oznámenie o začiatku obstarávania ÚPNZ Krasňany.

Oznámenie o začiatku obstarávania ÚPNZ Východné.
 
Občianska a odborná verejnosť mala možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania územných plánov zón, poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania do 30. 04. 2014.

V rámci prípravných prác obstarávania územných plánov zón sa dna 5. júna 2014 v kultúrnom stredisku Žarnovická ul. konalo verejné zhromaždenie, ktoré zvolalo Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Rača podľa VZN 2/2011. Informácia o verejnom zhromaždení bola predložená Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava – Rača na rokovanie dňa 24. 06. 2014 (bod programu č. 22).  
 
Zápisnica z verejného zhromaždenia obyvateľov podľa VZN č. 2/2011 s predmetom „Územný plán zóny Krasňany a Územný plán zóny Východné“ zo dňa 05.06.2014

Zápisnica z rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača zo dňa 24. 06. 2014
 
Spracovatelia územných plánov zón boli vybratí postupom verejného obstarávania.
Spracovateľom Územného plánu zóny Východné je spol. SB Partners, s.r.o., Vlčkova 1038/10, 811 04 Bratislava na základe zmluvy o dielo zo dňa 7. 11. 2014.
Spracovateľom Územného plánu zóny Krasňany je spol. AŽ PROJEKT s.r.o., Toplianska 28, 821 07 Bratislava na základe zmluvy o dielo zo dňa 27. 02. 2015.

II.  spracovanie prieskumov a rozborov,

Prieskumy a rozbory pripraví spracovateľ každého územného plánu zóny na základe vlastného zisťovania, na základe podkladov poskytnutých obstarávateľom, na základe podkladov a vyjadrení od dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb, ako aj podnetov a postrehov občianskej a odbornej verejnosti. Prieskumy a rozbory sústredia poznatky o stave územia a možnostiach vývoja priestorového usporiadania a funkčného využívania, identifikujú, analyzujú a vyhodnotia problémy, limity, rozvojové zámery a strety záujmov v území. Prieskumy a rozbory budú spracované v rozsahu textovej časti a grafickej časti v súlade s § 7 Vyhlášky č. 55/2001. Grafická časť bude obsahovať hlavné výkresy v rozsahu riešeného územia a záujmového územia, spracované v mierke 1:1000 a výkres širších vzťahov spracovaný v mierke 1:5000. Prílohu textovej a grafickej časti budú tvoriť kópie zhromaždených podkladov, schémy, grafy, tabuľky.

V rámci spracovania prieskumov a rozborov sa uskutočnilo pracovné stretnutie so spracovateľom Územného plánu zóny Východné pod záštitou mestskej časti dňa 18. 02. 2015 o 17:00 hod. v priestore Kultúrneho strediska IMPULZ, Dopravná 22, Bratislava.

Prieskumy a rozbory Územného plánu zóny Krasňany, Mestská časť Bratislava – Rača
 
0-ÚPN-Z-Krasňany-PR---TEXTOVÁ-ČASŤ
1-ÚPN-Z-Krasňany-PR---ŠIRŠIE-VZŤAHY
2-ÚPN-Z-Krasňany-PR---KOMPLEXNÝ-URBANISTICKÝ-ROZBOR
3-ÚPN-Z-Krasňany-PR---ROZBOR-DOPRAVNEJ-INFRAŠTRUKTÚRY
4-ÚPN-Z-Krasňany-PR---ROZBOR-TI---VODNÉ-HOSPODÁRSTVO
5-ÚPN-Z-Krasňany-PR---ROZBOR-TI---ZÁSOBOVANIE-ENERGIAMI,-ELEKTRONICKÉ-KOMUNIKÁCIE
6-ÚPN-Z-Krasňany-PR---VÝKRES-OCHRANY-PRÍRODY-A-KRAJINY,-PRVKOV-ÚSES-A-ZELENE
7-ÚPN-Z-Krasňany-PR---PROBLÉMOVÝ-VÝKRES
 

Prieskumy a rozbory Územného plánu zóny Východné, Mestská časť Bratislava – Rača
 
0-UPN-Z-VYCHODNE-PR-TEXTOVA SPRAVA-FINAL
1-UPN-Z-VYCHODNE-PR-SIRSIE VZTAHY-FINAL
2-UPN-Z-VYCHODNE-PR-SUC.STAV-FINAL
3-UPN-Z-VYCHODNE-PR-MAJETKOVE-FINAL
4-UPN-Z-VYCHODNE-PR-FUNKCNA-ANALYZA-FINAL
5-UPN-Z-VYCHODNE-PR-DOPRAVA-FINAL
6-UPN-Z-VYCHODNE-PR-SIETE-FINAL
7-UPN-Z-VYCHODNE-PR-PROBLEMOVY-VYKRES-FINAL

III. Spracovanie zadaní územných plánov zón, ich prerokovanie a schválenie

Zadanie každého územného plánu zóny bude spracované v spolupráci s mestskou časťou na podklade prieskumov a rozborov. Určí hlavné ciele, komplexné požiadavky pre riešenie, obsah a rozsah spracovania územného plánu zóny. Zadanie územného plánu zóny bude spracované v rozsahu textovej časti s grafickými prílohami a bude spracované v rozsahu podľa § 8 odst. 4) Vyhlášky č. 55/2001.
 
Prerokovanie Návrhu zadania Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava – Rača sa uskutočnilo v termíne od 10. júna 2015 do 9. júla 2015.

Oznámenie o prerokovaní návrhu zadania UPNZ Vychodné

Návrh Zadania UPNZ Vychodne MČ BA-Rača máj 2015

Zadanie Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015

Grafická príloha Zadania ÚPN Z Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015 - vymedzenie územia

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača č. UZN 192/28/06/16/P zo dňa 28. 06. 2016, ktorým bolo schválené Zadanie ÚPN Z Východné, MČ Bratislava-Rača čistopis, október 2015
 
Prerokovanie Návrhu zadania Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača sa uskutočnilo v termíne od 5. októbra 2015 do 5. novembra 2015.
 
ÚPN-Z Krasňany Zadanie NÁVRH 2015-09-30
 
Oznámenie prerokovanie návrhu zadania UPNZ Krasňany

Zadanie Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava-Rača čistopis, jún 2016

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača č. UZN 267/28/02/P zo dňa 28. 02. 2017, ktorým bolo schválené Zadanie ÚPN Z Krasňany, MČ Bratislava-Rača čistopis, jún 2016
 
IV.  Spracovanie návrhov územných plánov zón a ich prerokovanie

Návrh každého územného plánu zóny bude riešiť najmä koncepciu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, zosúladí záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj a využitie daného územia, životné prostredie a ekologickú stabilitu, stanoví zásady a regulatívy podrobnejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verejného dopravného a technického vybavenia územia a navrhne verejnoprospešné stavby. Návrh územného plánu zóny bude spracovaný v textovej časti a grafickej časti v rozsahu a obsahu v súlade s § 13 Vyhlášky č. 55/2001. Textová časť (s prílohami obsahujúcimi schémy, tabuľky) a grafická časť bude členená na smernú a záväznú časť.

Grafická časť bude obsahovať hlavné výkresy, v rozsahu riešeného územia a záujmového územia, spracované v mierke 1:1000, s priemetom katastrálnej mapy a výkresy širších vzťahov spracované v mierke 1:5000, kompatibilne s textovou časťou.
 

AKTUÁLNE !!!!!           od 1. apríla 2017


 
 

 Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Územného plánu zóny Východné,

                                              MČ Bratislava-Rača

 
Mestská časť Bratislava-Rača ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje, že začala v zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovávať návrh Územného plánu zóny Východné, spracovateľ: SB PARTNERS, s.r.o., marec 2017

                                          v termíne od 1. apríla 2017 do 5.mája 2017.

Pripomienky a námietky je potrebné podať písomnou formou v termíne do 30 dní odo dňa oznámenia, najneskôr však do 5. mája 2017 na adresu: Miestny úrad MČ Bratislava-Rača, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, Kubačova 21, 831 06 Bratislava alebo do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Rača.
Na pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať (pri podaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke).
 
Zároveň sa oznamuje, že dňa 25. apríla o 16:30 hod. sa uskutoční verejné prerokovanie návrhu územného plánu zóny v zasadačke Obecného domu na Alstrovej 249 v Bratislave s verejnosťou, na ktorom bude poskytnutý odborný výklad spracovateľa.

0- NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ TEXTOVÁ ČASŤ
1- NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ_ŠIRSIE_VZTAHY_
2-
NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ KOMPLEXNÝ_NAVRH
3- NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ_REGULACIA
4- NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ_DOPRAVA
5- NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ SIETE
6- NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ_ZELEŇ
7- NÁVRH ÚPZ RAČA - VÝCHODNÉ_DELENIE
PRÍLOHA SCHEMA ZAVAZNEJ ČASTI - A_RAČA FUNKČNÉ VYUŽITIE OBJEKTOV

PRÍLOHA SCHEMA ZAVAZNEJ ČASTI - B_RAČA FUNKČNÉ VYUŽITIE PLOCH
PRÍLOHA SCHEMA ZAVAZNEJ ČASTI - C_RAČA ZELEŇ
PRÍLOHA SCHEMA ZAVAZNEJ ČASTI - D_RAČA REGULAČNÉ PRVKY
PRÍLOHA SCHEMA ZAVAZNEJ ČAST I- E_RAČA REGULAČNÉ BLOKY
 

 

V.   dopracovanie návrhov územných plánov zón v zmysle vyhodnotenia pripomienok, uplatnených pri prerokovaní a ich schválenie,
 
VI.  spracovanie čistopisov územných plánov zón, vyhlásenie záväzných častí, uloženie územných plánov zón, vyhotovenie registračných listov a ich doručenie ministerstvu.

NOVÉ vymedzenia území pre spracovanie územných plánov zón

Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo na zasadnutí dňa 16. 09. 2014 uznesením č. UZN 461/16/09/14/P zmenšenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Krasňany o areál športu na Černockého ulici. Pôvodné vymedzenie riešeného územia bolo zverejnené v Oznámení o začatí obstarávania územného plánu zóny Krasňany č.j. 3382/354/2014/ÚPSP-Si zo dňa 17. 03. 2014. Územie športu ako multifunkčného športového areálu bude riešené podľa projektu „SAR“. Zámer odsúhlasilo miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. 06. 2014 a v tejto súvislosti rozhodlo o prenájme pozemkov investorovi.

Pôvodné vymedzenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Krasňany:

mapa

Nové vymedzenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Krasňany:


Na podklade katastrálnej mapy
kr_katastralna mapa

Na podklade ortofoto mapy
kr_ortofoto mapa

Riešenie širších vzťahov na podklade katastrálnej mapy
kr_katastr

Na podklade regulačného výkresu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
kr_ regulačný výkres uz pl

Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo na zasadnutí dňa dňa 16. 09. 2014 uznesením č.UZN 462/16/09/14/P    
zmenšenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Východné o dopravný koridor – prepojenie komunikácií Východná – Sklabinská. Pôvodné vymedzenie územia bolo zverejnené v Oznámení o začatí obstarávania územného plánu zóny Východné č.j. 3415/752/2014/ÚPSP-Si zo dňa 17. 03. 2014. Dôvodom je stanovisko Hlavného mesta SR Bratislavy a pripomienky občanov k navrhovanému vymedzeniu územia.    
 
Hlavné mesto SR Bratislava odporučilo upraviť vymedzenie riešeného územia a viesť hranicu zo severu Sklabinskou ulicou.
Občania na verejnom zhromaždení dňa 5. 06. 2014 prijali vo veci vymedzenia riešeného územia záverečné vyhlásenie s nasledovným znením: ,,Verejné zhromaždenie občanov navrhuje zmenšiť hranicu riešeného územia pre vypracovanie Územného plánu zóny Východné - bez cestného koridoru spájajúceho ulicu Dopravná so Sklabinskou ulicou“. Z 94 občanov oprávnených hlasovať bolo za prijatie tohto vyhlásenia 79 občanov.

Pôvodné vymedzenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Východné: 

mapa_vychodne


Nové vymedzenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Východné:

Na podklade katastrálnej mapy
1_katastralna mapa

Na podklade ortofoto mapy
2_ortofoto

Na podklade regulačného výkresu územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy:
3_regulacny vykres


Širšie vzťahy na podklade katastrálnej mapy
4_sirsie vztahy_katastraPosudzovanie územných plánov zón ako strategických dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača” zaslala Mestská časť Bratislava – Rača Okresnému úradu Bratislava po spracovaní Návrhu zadania "Územného plánu zóny Východné, MČ Bratislava – Rača“ za účelom zverejnenia a vyhodnotenia strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača”

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača”

Verejnosť mohla svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente doručiť Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pracovisko: Odborárske nám. 3, P.O.BOX, 810 05 Bratislava do 2. 07. 2015.

Okresný úrad Bratislava rozhodol, že strategický dokument „Územný plán zóny Východné, MČ Bratislava – Rača” sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača” zaslala Mestská časť Bratislava – Rača Okresnému úradu Bratislava po spracovaní Návrhu zadania "Územného plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača“ za účelom zverejnenia a vyhodnotenia strategického dokumentu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača”

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača”

Viac informacii o zistovacom konani SD UPNZ Krasnany

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente doručiť Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, pracovisko: Odborárske nám. 3, P.O.BOX, 810 05 Bratislava do 21. 10. 2015.

Okresný úrad Bratislava rozhodol, že strategický dokument „Územný plán zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača” sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte referentku územného plánovania:

Ing. arch. Katarína Šimková, tel.: 02/4920 051702/4920 0517 , katarina.simkova@raca.sk

alebo osobne: budova Miestneho úradu MČ Bratislava - Rača, Alstrova 249, kancelária číslo 7 (na prízemí)